Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand

Feestdag: 27 juni

Wie kent niet het schilderij van de Moeder van Altijddurende Bijstand! Maar kent u ook iets van de herkomst van dit schilderij? Hier volgt de geschiedenis verkort.

De traditie verhaalt, dat de Evangelist Lucas (geneesheer) tijdens zijn leven een schilderij maakte van de H. Maagd met het Kindje Jezus op Haar arm. Dit schilderij werd in 1453 door de Turken vernield. Maar er waren al zeer veel kopieën van gemaakt o.a. door een zekere Lazare (kunstschilder); deze had zelfs meerdere goed geslaagde imitaties gemaakt. Tijdens de beeldenstorm in de 8e eeuw (Iconoclasme: Beeldenstrijd in het Byzantijnse rijk) werd hij voor dit feit gemarteld; zijn twee handen werden verbrand. De H. Maagd kwam hem op wonderbaarlijke wijze te hulp en genas zijn handen. Op reis naar Rome, waar hij de Paus een van zijn best geslaagde schilderijen wilde aanbieden, werd hij op het eiland Kreta ziek en stierf. Het schilderij kwam toch te Rome aan, waar de Paus het met eerbetoon in de kerk van de H. Matthёus liet plaatsen.

Tijdens de overheersing van Napoleon werd het schilderij verborgen en 60 jaar later weer teruggevonden. Pius IX liet het met grote plechtigheid in de kerk van de H. Alphonsus de Liguori plaatsen, de stichter van de Redemptoristen. Deze maakten het tot centrum van hun apostolaatwerk.

Bekijkt men het schilderij goed, dan ziet men op de gouden achtergrond Maria met een diepblauwe sluier, die op het voorhoofd met een ster is gesierd. Een klein gedeelte van de groene hoofdband is zichtbaar. Zij draagt een rood onderkleed. Het Kindje Jezus op Haar arm, draagt een groen kleed met rode ceintuur en diep-gele mantel. Iets boven Zijn schouder ziet men de lettertekens van: “Jezus Christus”. Het Kindje kijkt, met een gevoel van ontzetting op zijn lief gezicht, naar een voorwerp aan de linkerkant, terwijl Hij met zijn twee handjes de hand van zijn Moeder grijpt, als in een opwelling van teder vertrouwen. Beiden hebben een aureool en kroon. Het voorwerp waar het Kindje Jezus met ontzetting naar kijkt, is een Kruis met 4 spijkers, gedragen door een Engel. Boven deze H. Engel de initialen van: “Gabriёl”. Aan de rechterzijde van de H. maagd is ook een Engel. Deze draagt een kelk, waaruit de lans en de stok met spons komen. Boven deze H. Engel de initialen: “Michaёl”. Jezus toont ons, door de houding waarmee Hij bescherming zoekt in de armen van zijn Moeder, hoe ook wij in haar Moederhart onze veilige en altijddurende bescherming moeten zoeken, voor alle angsten en kwellingen.

Terwijl zijn twee handjes, gelegd in de Hare, ons vertellen, dat Zij beschikt over almacht. Die verenigde handen doen ons ook de volheid van deelname kennen, van de Moeder in het lijden van Haar goddelijke Zoon, vanaf Haar “FIAT” bij de boodschap van de Engel. Het gelaat van de H. Maagd ademt kracht en kalmte, vermengd met diepe droefheid en zacht medelijden; zó ziet Zij je aan. De gelovige die Haar beschouwt, denkt onwillekeurig: “ja, de Moeder van Smarten werd aldus onze machtige Moeder en Beschermster van de mensen”.

In het geheel tezamen toont Jezus ons, hoezeer Hij, de Zoon van God, Maria tot “Moeder” heeft gewild en erkend, opdat ook wij met kinderlijk vertrouwen tot Haar gaan. Maria, Moeder van God – Moeder van de mensen. Medeverlosseres, Middelares van alle genaden wil onze Voorspreekster zijn bij Haar Zoon Jezus Christus, die ons de weg toont, die waarachtig ten eeuwig Leven voert. Maria heeft Haar voorliefde voor dit schilderij te kennen gegeven: “Mijn begunstiging zal deze afbeelding altijd vergezellen”. Overal in de wereld hebben miljoenen mensen voor deze gezegende afbeelding gebeden en Haar nooit aflatende hulp ondervonden.

De grote verschijningen van de 19e en 20e eeuw, die hier nu volgen, tonen hoe Maria ook in onze moeilijke tijden is gebleven, de Moeder die Haar kinderen nooit verlaat: De moeder van Altijddurende Bijstand.

Gebed tot onze Moeder van Altijddurende Bijstand

Moeder van Altijddurende Bijstand,
ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer.
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend.
Met tedere zorg hebt gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid.
Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd.
In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt.
Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand.
Maria, ook ik ben uw kind.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Ik weet, dat gij over heel de wereld vooral uw kinderen,
die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen.
Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer,
heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u thans met alle aandrang smeek.
Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen, o machtige, o goede,
o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand
Amen.

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende BijstandBegin deze noveen met de geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

De eerste dag

O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij, ondanks het lijden, mijn ziel te bewaren in het vertrouwen, de rust en de kalmte. Leer mij te zeggen en iedere dag te herhalen: "Ziehier de dienstmaagd (of: dienaar) des Heren, mij geschiede naar Uw Woord." Leer mij mijn lijden te aanvaarden zoals Gij met Jezus en voor Jezus. Leer mij blootgesteld te zijn aan tegenspraak, opdat Uw Zoon gekend zou zijn, bemind door allen, en opdat Gij gekend en bemind zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij, en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... 1 Eer aan de Vader ...

De tweede dag

O Moeder van Altijddurende Bijstand, Leer mij edelmoedig alles te aanvaarden wat de Heer mij te dragen geeft, en volledig op Hem te vertrouwen. In moeilijke omstandigheden wil ik altijd mijn toevlucht bij U zoeken. Druk mij in Uw armen zoals Gij Uw Kind Jezus in de armen drukte om het te beschermen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader...

De derde dag

O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij in mijn leven steeds het fundamentele en het noodzakelijke te zoeken. Leer mij steeds te luisteren naar de Heer, en in Zijn dienst te staan. Leer mij met vertrouwen en liefde de eisen en de verlangens van de eeuwige Vader te aanvaarden, zelfs zonder te begrijpen, en mij er met edelmoedigheid aan te onderwerpen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

De vierde dag

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand met Jezus Uw goddelijke Zoon en met allen die lijden, kinderen en moeders die lijden, en voor allen die zullen lijden, leer mij de beledigingen te vergeven en Gods wil te aanvaarden. Geef mij moed, edelmoedigheid en overgave aan Gods Voorzienigheid. O Moeder, ik vraag vergiffenis bij al het lijden dat Jezus en Gij, mijn tedere Moeder, voor mij hebt ondergaan. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

 De vijfde dag

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, als ik Uw icoon bekijk, Uw droevig aangezicht, dan straalt dat gelaat ook zoveel tederheid en liefde uit; eveneens de wil om de zending die de Heer U toevertrouwde, te vervullen, en de aanmoediging om, koste wat kost, samen met Jezus tot het einde te gaan! Ik smeek U om vergiffenis voor de grote pijn die ik U aandeed door mijn fouten en lafheden. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

De zesde dag

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, dank U omdat Gij altijd voor ons de Boodschapster van de Heer zijt. Gij die komt en terugkomt, onvermoeibaar, om ons te herinneren aan de weg van het Licht, de Waarheid en de Liefde. Dank U, omdat Gij de Moeder van de Kerk zijt; Moeder van de herders, de schapen en de lammeren die Gij wilt verzamelen opdat, zoals Jezus het verlangt, er maar één kudde en één herder zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

De zevende dag

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, smeek de Eeuwige Vader dat Hij de stortvloed van genaden, die Jezus ons voor verdiend heeft door Zijn lijden en kruisdood, over ons, arme zondaars, uitstort. Aanvaard onze armzalige gebeden, onze offers en inspanningen, ons verlangen en onze goede wil U lief te hebben, om U steeds meer te beminnen omwille van hen die U niet genoeg beminnen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

De achtste dag

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, doe mij inzien dat mijn leven hier op aarde maar een doorgang is naar de eeuwigheid; dat mijn leven een tijd van beproeving is, ook een beproeving van de liefde die, dankzij de verdiensten door het lijden van Uw Zoon en Uw lijden, voor mij de deuren zullen openen naar het geluk zonder einde in Uw gezelschap en in de glorie van de Vader. O Moeder, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood! O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

De negende dag

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Gij zijt ook de Morgenster, de deur van de Hemel, en Gij zijt er om ons te leiden naar Jezus, onze Verlosser. O Moeder van Barmhartigheid, Gij zijt ook de Onbevlekte, O.L. Vrouw van de Hoop, het Vertrouwen en de Vrede, want Gij zijt de Moeder van de Liefde. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade ... (uw intentie). O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onzevader ... 3 Weesgegroeten ... en 1 Eer aan de Vader ...

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Maria, Moeder van Jezus van Nazareth, Moeder van de Verlosser van de wereld, Uw leven op deze aarde was bezaaid met pijn, lijden, smarten. Gij hebt zozeer geleden in Uw lichaam, Uw geest, Uw hart, en Uw ziel! Iedere dag van Uw leven bracht overvloedig Uw deel van het kruis te dragen met uw Zoon.

Maria, geen pijn, lijden of smart bleef U gespaard. Geen enkele moeder heeft zoveel geleden als Gij, en dit omdat Gij aanvaard hebt de Moeder te zijn van Hem Die op aarde gekomen is om al onze zonden op Zich te nemen, met alle zwakheden van alle mensen van alle tijden om al hun fouten uit te boeten en alle mensen te beschermen tegen de eeuwige dood. Gij hebt toch zoveel geleden, O Maria!

Met Jezus, hebt Gij geleden. In eenzaamheid, verlatenheid, en door verraad. Met Jezus, zijt Gij gegaan tot het einde. Uiteindelijk hebt Gij aanvaard Moeder te worden van alle mensen, van allen door wie en voor wie Uw Zoon stierf aan het kruis! In de glorie van de Vader waar de verrezen Jezus U dan ontving, gaat Gij nog verder om altijd over ons allen te waken. Altijd blijft Gij voor ons ten beste spreken om onze zielen te redden. Gij bemint ons allen en iedereen. Gij wenst en verlangt vurig dat we zouden plaats nemen in het Rijk van onze Vader der Hemel.

Met U, Maria, wil ik enkele van Uw beproevingen overwegen. Ze waren talrijk, Uw beproevingen. Iedere dag, met Jezus, hebt Gij geleden voor ons, door ons, en omwille van ons. Vergeef ons, o Moeder, en heb medelijden met Uw arme kinderen.