Neem en draag de Wonderdadige Medaille



De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830.

De Wonderdadige Medaille is een speciale medaille. De oorspronkelijke naam is "de Medaille van Maria's Onbevlekte Ontvangenis”.

Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe nl. een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.

"Laat een medaille slaan naar dit model", zei de H. Maagd,
"de personen die ze met vertrouwen dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen".

Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.

In verband met deze buitengewone feiten gelastte de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quelen, een officiëel onderzoek in te stellen naar de oorsprong en de uitwerking van de Medaille van de Rue du Bac. Ziehier het resultaat:
De buitengewone snelheid, waarmee deze Medaille verspreid is, het verbazingwekkend aantal medailles, die geslagen en verspreid zijn, de bewonderenswaardige weldaden en de uitzonderlijke genaden, die verkregen zijn door het vertrouwen van de gelovigen, schijnen werkelijk een teken van de Hemel te zijn, waarmee de waarachtigheid van de verschijningen, de waarheid van het verhaal van de zienster en de verspreiding van de Medaille bevestigd worden.

In 1846, na de opzienbarende bekering van de Jood Alphonse Ratisbonne in Rome, bevestigde Paus Gregorius XVI de bovenvermelde conclusie van de Aartsbisschop van Parijs.

Als u dus van de H. Maagd houdt en als u vertrouwen heeft in haar machtige voorspraak:

 • Draag dan altijd de Medaille om te blijven leven in Gods genade en de bescherming van de Onbevlekte Maagd te genieten.
 • Bid dan elke dag de aanroeping op de Medaille gegrift. De H. Maagd wilde aldus gegroet en aangeroepen worden:
  "O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"
 • Maak de Medaille bekend in uw omgeving; geef ze vooral aan zieken en bedroefden.

Lourdes en de Wonderdadige Medaille

 • De Wonderdadige Medaille is algemeen bekend. Maar vaak wordt ontkend, dat de verschijningen in de Kapel van Rue du Bac de grote gebeurtenissen van Lourdes hebben voorbereid."De Dame van de grot is mij verschenen zoals zij op de Wonderdadige Medaille wordt voorgesteld", verklaarde Bernadette, die de Medaille van de Rue du Bac droeg.
 • De aanroeping van de Medaille:
  "O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen"
 • Overal verspreid door de Wonderdadige Medaille, heeft een enorme geloofsbeweging opgeroepen, die Paus Pius IX er toe bracht in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis te definiëren. Vier jaar later bevestigde de verschijning van Massabielle deze Romeinse definitie op een ongehoorde wijze.
 • Bij gelegenheid van het eeuwfeest van deze definitie, in 1954, liet de Heilige Stoel een gedenkpenning slaan. De Wonderdadige Medaille en de grot van Lourdes op de keerzijde onderstreepten de nauwe band van de beide verschijningen met de definitie van de Onbevlekte Maagd.
 • Evenals Lourdes een onuitputtelijke bron van genaden is, is de Wonderdadige Medaille steeds het instrument van de nooit aflatende goedheid van 0. L. Vrouw voor alle zondaars en ongelukkigen van de wereld.
 • In de verschijningen en in de Medaille kunnen de Christenen het essentiële van het Christendom terugvinden, evenals de leer van de Kerk over de providentiële plaats van Maria in de Verlossing en vooral haar universele bemiddeling.

Wij beschikken momenteel over hele mooie Wonderdadige Medailles. Iedere Wonderdadige Medaille die wij versturen wordt gezegend.


 

Uw intenties:

Wij kunnen, indien u dit wenst, uw gebedsintentie doorgeven aan de Kapel van de Wonderdadige Medaille, Rue du Bac 140 te Parijs (Frankrijk).

Elke dinsdag worden uw gebedsintenties aan de voet van het altaar aan de Maagd Maria aangeboden.