Maria en het Wees Gegroet

Maria en het Weesgegroet

Zo dikwijls bidden we als Rooms-Katholieken het Weesgegroet. Vooral in de meimaand wil ik even stilstaan bij dat mooie gebed.

Het eerste gedeelte van dat gebed zijn enkele heel belangrijke Bijbelzinnen die we uitspreken.
“Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U”.
Dat zijn de woorden die de Engel Gabriel sprak toen hij de boodschap aan Maria bracht dat zij de Moeder van Gods Zoon zou worden. God zal mens worden, dat grootste heilsgebeuren aller tijden, wordt aangekondigd aan een eenvoudig jong meisje, Maria.
“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”.
Dat zijn de woorden die Elisabeth tot Maria sprak. Na de boodschap van de Engel ging Maria naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger was. Elisabeth begroet Maria als “de gezegende” omdat uit haar de langverwachte Redder zal geboren worden.

Na die twee bijbelse zinnen, eindigen wij met het gebed: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood”.
We spreken Maria aan met haar grootste titel: “Moeder van God” Maria is de Moeder van Jezus, Jezus is God. Jezus, de Zoon van de Goddelijke Vader, werd ook Zoon van ons, mensen, langs Maria. Zo kreeg Zij haar titel “Moeder van God.”
We noemen Maria met haar grootste titel en we noemen onszelf in het Weesgegroet met onze kleinste titel “zondaars”. In Vlaanderen “arme zondaars”, mensen die zo dikwijls tekort schieten. We roepen Maria aan dat ze voor ons bidt. Jezus heeft ons op het Kruis Zijn Moeder als onze Moeder gegeven. Jezus zei op het Kruis tot de apostel Johannes als vertegenwoordiger van alle gelovigen: “Ziedaar uw moeder.” Tot Maria zei Hij: “Ziedaar uw zoon.” Toen heeft Jezus aan Maria de moederlijke taak gegeven om voor ons te bidden.

Na haar ontslapen is Maria in de hemel opgenomen. We vertrouwen op haar moederlijke voorspraak. Het is de taak van Maria in de Hemel bij God voor ons te bidden en ons tot Jezus te brengen. De twee belangrijkste ogenblikken van ons leven worden in dat gebed genoemd: “nu en in het uur van onze dood.” In die momenten mag Maria bijzonder voor ons ten beste spreken in de Hemel: “nu en in het uur van onze dood.” Die twee momenten zijn heel belangrijk. Het nu is belangrijk. Niemand kan zijn verleden veranderen en wat de toekomst brengen zal, dat weten we ook niet. Nu moeten wij er iets van maken, nu moeten we Jezus toelaten in ons leven, nu moeten we ons hart openstellen voor Gods Plan met ons.
We vragen Maria ook dat ze voor ons bidt in het uur van onze dood, in die momenten dat ons lichaam het begeeft en we de Heer in de dood zullen ontmoeten. Ze mag voor ons bidden opdat we ook dan niet bezwijken in onze keuze voor Jezus Christus.

Ook nu wil ik bidden: “Weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt te gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.”

Met dank aan Pastoor Penne voor het mogen gebruiken van zijn tekst.