Witte Donderdag

Donderdag voor Pasen

14 april 

De donderdag in de Goede Week vóór Pasen waarop het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie herdacht worden.
Witte Donderdag wordt zo genoemd naar de liturgische kleur van die dag en herinnert wellicht ook aan het bedekken van het kruisbeeld met een witte doek.

Op deze dag vieren we dat Jezus de Eucharistie aan ons heeft gegeven. Hij viert met Zijn apostelen het Laatste Avondmaal.

Jezus weet dat Hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven. Uit liefde voor ons geeft Hij op die laatste avond van zijn leven aan de apostelen (en dus ook aan ons) een 'afscheidscadeau'; Hij geeft zijn eigen Lichaam en Bloed onder de gedaanten van Brood en Wijn. Hij neemt het brood en zegt:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt" Vervolgens neemt Hij de beker wijn en zegt: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken." Zo wil Jezus altijd bij ons blijven, door de Eucharistie. Wij mogen Hem Zelf ontvangen in de H. Communie.

Dit is moeilijk te begrijpen maar een genade om te geloven.

's Morgens wijdt de bisschop voor de kerken van zijn bisdom het chrisma en zegent de olie die bij de verschillende liturgievieringen nodig is; dit is de chrisma-mis.

's Avonds viert de kerk ter gedachtenis aan het Laatste Avondmaal de heilige Eucharistie. Na het slotgebed van deze plechtige avondmis van Witte Donderdag wordt het H. Sacrament overgebracht naar het rustaltaar; tijdens deze kleine processie wordt het "Pange lingua" gezongen.

Pange lingua

(Sacramentslied)

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium

Loof, mijn tong, het glorierijke
Lichaam en het kostbaar Bloed
van de Koning aller volken,
dat voor onze schuld voldoet,
uitgegoten als de losprijs.
Looft 't geheim dat leven doet.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus
Sparso verbi semine
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine

Hij, die uit de Maagd geboren
als een kind van ons geslacht,
God met ons werd en als zaaier
strooide 't woord met grote macht,
deed het wonder aller wond'ren
toen zijn loopbaan was volbracht.

In supremae nocte cenae
Recumbens cum fratribus
Observata lege plene
Cibis in legalibus
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus

Op de avond voor zijn lijden
ligt Hij met zijn broeders aan
en nadat met d’oude spijzen
Mozes' wetten is voldaan,
reikt Hij hun de nieuwe schotel,
biedt Zichzelf als spijze aan.

Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit: Fitque sanguis Christi merum Et si sensus deficit Ad firmandum cor sincerum Sola fides sufficit

't Vleesgeworden Woord des Vaders
spreekt een woord en brood wordt Vlees,
Christus' Bloed bevat de beker; eet en
drinkt, wees zonder vrees!
Schenk uw zinnen geen vertrouwen
slechts geloof versterk' uw geest!

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui Et antiquum documentum
Novo cedat ritui Praestet fides supplementum
Sunsuum defectui

Eren wij dan diep gebogen
dit zo heilig Sacrament.
d'Oude schaduw is vervlogen
voor dit nieuwe testament.
Wat de zinnen niet vermogen
worde door 't geloof gekend.

Genitori Genitoque
Laus et jubilatio Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio Procedenti ab utroque Compar sit laudatio.
Amen.

Ere zij aan God de Vader,
en dat elke tong belijd'
dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft
en regeert in heerlijkheid;
lof ook aan de Geest: hun liefde
hun gelijk in majesteit.
Amen.