Stille Zaterdag (Paaswake)

PaasZaterdag 

16 april

Overweging bij de Paaswake

In deze heilige nacht zijn wij samengekomen om het mysterie van Jezus' dood en verrijzenis te vieren. Waarlijk een heilige nacht, omdat door deze nacht de zonden zijn verjaagd en de schulden vergeven zijn: de gevallenen richt zij op, de bedroefden maakt zij blij, zij verdrijft de haat, brengt vrede en doet de machtigen buigen. O waarlijk heilige nacht: hemel en aarde worden één, God en mens ontmoeten elkaar!

Het is stil en donker geworden op Ca1vari. Nicodemus, de gelovige, die Jezus in het nachtelijke uur bezocht, legt de gestorven Heer in zijn graf. Een maanbeschenen nacht bewaakt nog de stilte van het graf als de vrouwen op weg gaan om het lichaam van hun gestorven Heer te verzorgen. Maar in plaats van daar troost te vinden, worden ze geconfronteerd met nog meer verlatenheid en afwezigheid. Jezus leeft! Het kost de vrouwen, en ook ons, tijd om het nieuwe leven uit de dood op te nemen in ons dagelijks bestaan. Onze ontmoetingen met de Levende te plaatsen in het licht van Pasen. Onze God is een God van levenden, van een nieüw leven van vertrouwen in God en de medemens.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 1 Na de sabbat
bij het aanbreken van de eerste dag der week
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria
naar het graf kijken. 2 Plotseling ontstond er een hevige aardbeving
en een engel van de Heer daalde uit de hemel,
kwam naderbij, rolde de steen weg
en zette zich daarop neer. 3 Hij straalde als een bliksemschicht
en zijn kleed was wit als sneeuw. 4 De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven
en het leven scheen uit hen geweken. 5 De engel sprak de vrouwen aan en zei:
"Gij behoeft niet bevreesd te zijn;
ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. 6 Hij is niet hier,
Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft;
komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. 7 Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen:
Hij is verrezen van de doden,
en nu gaat Hij u voor naar Galilea;
daar zult gij Hem zien.
Dat had ik u te zeggen." 8 Terstond gingen zij weg van het graf,
met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich
het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. 9 En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei:
"Weest gegroet."
Zij traden op Hem toe,
omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. 10 Toen sprak Jezus tot hen: "Weest niet bevreesd.
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen
dat zij naar Galilea moeten gaan
en daar zullen zij Mij zien."

Matteüs 28, 1-10