Palm- of Passiezondag

 

 

10 april

Het is vandaag Palm-pasen. Deze zondag wordt ook wel 'Palm-passiezondag' genoemd. Een dubbele naam voor het gedenken van een gebeurtenis die ook heel dubbel van aard is. De intrede in Jeruzalem van deze nederige, vredelievende koning, gezeten op het veulen van een ezel, wordt door het volk met zwaaiende takken jubelend begroet. Maar deze toejuiching zal snel veranderen in “Kruisig Hem!” Jubel en verguizing vallen Hem ten deel. Niet zij die door geweld en tirannie de geschiedenis hebben getekend zijn onze grote helden, maar diegenen die zich, zoals Jezus, het meest één gevoeld hebben met hun medemensen. Meestal miskend, vervolgd en verworpen, putten zij kracht om vol te houden door het lot van de armsten te delen. Iedere lijdensweg kent aspecten van verraad, van twijfels aan jezelf, van twijfel aan God. Jezus lijdt voor ons en wij willen Hem volgen op zijn weg.

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 1 Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage, zond Jezus twee van hen vooruit met de opdracht: 2 "Gaat naar het dorp, daar vóór u en het eerste dat ge zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maakt die los en brengt ze bij mij. 3 En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen." 4 Dit gebeurde, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet: 5 "Zeg aan de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier." 6 De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. 8 Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden. 9 De mensen die Hem omstuwden, jubelden: "Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!" 10 Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: "Wie is dat?" 11 Het volk antwoordde: "Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea." Matteüs 21, 1-11

Gebed voor Palmzondag

Levende God,

hoe zwaar is loslaten,
hoe zwaar is afscheid nemen,
hoe zwaar soms voort te gaan.

Geef ons de moed achter te laten
wat ons verlamt en toesluit
of onze gang vertraagt
op deze pelgrimage naar Pasen.

Geef ons openheid
om te vergeven
en om vergeving te vragen,
een nieuw begin te maken.

Laat ons zien waar het op aankomt,
wat waard is mee te dragen
op onze weg door de tijd
achter Jezus aan.

Samen met uw pelgrimerend volk
vertrouwen wij ons toe aan U
die wij noemen: eeuwige,
levende God. Amen.