Maria Visitatie (Maria ontmoet Elisabeth)

31 mei

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Beiden zijn dan reeds zwanger. 

Van belang is daarbij de begroeting tussen de beide vrouwen, waarvan uitspraken van Elisabet in het weestgegroet zijn opgenomen: 'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot´. Het antwoord van Maria: ´Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder´, in het Magnificat, een loflied.

Maria-Visitatie werd oorspronkelijk gevierd op 2 juli, maar omdat deze dag ná de feestdag van de Geboorte van Johannes de Doper (24 juni) viel, heeft men de feestdag in 1969 verplaatst naar 31 mei, omdat dit beter overeenkomt met de evangelies. Op sommige plaatsen wordt het feest echter nog op 2 juli gevierd, dit is enkel en alleen waar men de liturgische kalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie gebruikt.

De visitatie is dikwijls afgebeeld in de beeldende kunst, ook weleens in combinatie met een voorstelling van de Annunciatie. Johann Sebastian Bach componeerde voor deze dag de bekende cantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147). Het Magnificat is door verschillende beroemde componisten op muziek gezet.