Heilige Maandag

25 maart 2024

Heilige Maandag was de dag na Palmzondag. Op die dag hadden de Farizeeën Jezus opgedragen om de vreugdevolle lofzangen van de menigte tot zwijgen te brengen

Op Heilige Maandag was de reiniging van de tempel. Johannes 2:13-17 vertelt ons over de eerste reiniging van de tempel door Jezus, die zichzelf nu als de Messias presenteert. Deze eerste reiniging was bedoeld als onderricht en als waarschuwing. De tweede reiniging vond plaats tijdens de laatste week van Jezus voorafgaand aan Zijn kruisiging. Jezus vervulde een oude profetie toen Hij een symbolisch oordeel uitsprak over het gebrek aan respect voor het gebedshuis van de Vader (Jesaja 56:7, Jeremia 7:11).

Na Zijn aankomst in Jeruzalem, bracht Jezus de Zondagnacht door in Bethanië, het dorp aan de voet van de Olijfberg (Matteüs 21:17). Het is niet bekend of Hij de nacht doorbracht in de open lucht of in een huis in het dorp. Toen Jezus op maandag naar Jeruzalem terugkeerde, zag Hij een vijgenboom die al bladeren had vóórdat het seizoen daarvoor was aangebroken. Jezus wist dat vijgenbomen twee keer per jaar vruchten dragen, in juni en in september. Het was pas april, maar omdat de boom bladeren had, verwachtte Hij ook vruchten aan de boom, maar de boom was vruchteloos. Jezus vervloekte de boom en de volgende dag was deze al tot aan de wortels verdord.

Onderweg van Bethanië naar Jeruzalem ziet Petrus de boom die Jezus de ochtend daarvoor heeft vervloekt. ‘Rabbi, kijk!’, zegt hij verbaasd. ‘De vijgenboom die je hebt vervloekt, is verdord’ (Markus 11:21).

Maar waarom liet Jezus de boom verdorren? Hij zegt: ‘Ik verzeker jullie: Als je geloof hebt en niet twijfelt, zul je niet alleen doen wat ik met de vijgenboom heb gedaan, maar ook als je tegen deze berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee”, dan zal dat gebeuren. En alles waar je in geloof om bidt, zul je krijgen’ (Mattheüs 21:21, 22). Hij herhaalt dus de les die hij eerder gaf, namelijk dat geloof bergen kan verzetten (Mattheüs 17:20).