Dagelijkse gebeden


De katholieke kerk kent  een aantal zogenaamde ‘vaste gebeden’ die traditiegetrouw worden gebeden. Bidden doe je met je hart.

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

De Twaalf Artikelen van het geloof

(of: Apostolische geloofsbelijdenis of Credo)

 1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 5. die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest;
 9. de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. de vergeving van de zonden;
 11. de verrijzenis van het lichaam;
 12. en het eeuwig leven. Amen.

Oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God, 
ik geloof: dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven;
dat Gij het goede loont en het kwade straft. 
Ik geloof alles wat Gij hebt openbaard, en door de heilige kerk ons leert.
Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof!

Oefening van hoop

Oneindig Goede God, 
Ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus, van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop!

Oefening van berouw

Barmhartige God, 
Ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend;
maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. 
Heer, wees mij zondaar genadig!

Oefening van liefde

God van liefde, ik bemin U boven alles uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. 
Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. 
Heer, geef mij steeds meer liefde.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Engel des Heren (Angelus)

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden.
Het is een goede gewoonte het ook rond 6 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds te bidden

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, 
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria... 
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria... 
En het Woord is vlees geworden. 
En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria.. 
Bid voor ons, heilige Moeder van God, 
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.

Koningin des hemels (Regina caeli)

In de paastijd wordt in plaats van de ‘Engel des Heren’ het ‘Koningin des Hemels’ gebeden

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja.
Bid God voor ons, alleluja.
Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja.
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.

Laat ons bidden.
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer,
hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U:
laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven.
Door Christus onze Heer.
Amen.