15 gebeden van de Heilige Birgitta van Zweden

 

De de vijftien gebeden geopenbaard door
onze heer Jezus Christus aan de Heilige
Birgitta in de Kerk van St. Paulus te Rome.

Gebeden goedgekeurd door Paus Pius IX

Dit zijn de vijftien gebeden geopenbaard door ONZE HEER JEZUS CHRISTUS aan de Heilige Birgitta in de Kerk van St. Paulus te Rome. Door het dagelijks verrichten van deze gebeden, draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten, op als de Goddelijke Zaligmaker slagen heeft doorstaan in Zijn smartelijk Lijden.
In verband met deze openbaring heeft Jezus de Heerlijkste Verwachtingen in het vooruitzicht gesteld voor de personen die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijken zullen vervullen.

DE BRON VAN HET GELUK

Elk gebed wordt vooraf gegaan door 1 Onze Vader en 1 Wees Gegroet

Het "Onze Vader"

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

 Het "Wees Gegroet"

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

EERSTE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen,vreugde die elk genoegen en alle begeerten te boven gaat, hoop en heil voor de zondaars. Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben, dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen. Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van Uw menswording af, maar vooral tijdens Uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de Goddelijke Voorzienigheid.

Wees indachtig O Heer, dat Gij in het Laatste Avondmaal de voeten van Uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hun Uw Heilig Lichaam en Uw kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun Uw aanstaande Lijden hebt voorspeld.

Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in Uw Ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd, bij het slaken van de pijnlijke kreet: "MIJN ZIEL IS BEDROEFD TOT DE DOOD TOE !"

Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in Uw teder Lichaam hebt gevoeld reeds voor de foltering van de Kruisdood.
Onder het uitbreken van het Bloedig Zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot de Vader gericht, dan werd Gij door Judas, Uw leerling, verraden en gevangen genomen door Uw uitverkoren volk. Vervolgens werd Gij door valse getuigen beschuldigd, door drie rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in Uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen.

Wees indachtig, dat Gij van Uw klederen werd ontdaan en met de mantel der bespotting werd omhuld, dat men Uw Ogen en Uw Gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt.Vervolgens hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, Uw Lichaam met slagen verscheurd en U met smaad overladen.
In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid, die Gij voor Uw Kruisoffer reeds hebt doorstaan, verleen mij O Heer, voor mijn dood een waar berouw, een volledige belijdenis van mijn zonden, een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden. Amen

TWEEDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, innige vreugde der Engelen, onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende leeuwen omringden en U als om strijd, allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en onmenselijke folteringen toebrachten. Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkende leed, smeek ik U, O mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door Uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde. Amen.

DERDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus,Schepper van Hemel en Aarde, oneindige God, allesbeheersende Almacht, herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden, toen de Joden Uw heilige Handen en tedere Voeten met zware nagels hebben doorboord.
Ten einde Uw Lichaam in de gewenste houding te brengen, hebben zij met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden Uw eerbiedwaardige Ledematen uiteengetrokken.
Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en grievende pijnen. Ik smeek U, O Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij Uw vrees en Uw liefde te schenken. Amen.

VIERDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus,Hemelse Geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de Uwe te genezen, wees indachtig de talloze kneuzingen, die Gij in al Uw uiteengeschokte ledematen hebt doorstaan, zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de Uwe.
Van het Hoofd tot de Voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij, in deze oceaan van wee, voortdurend tot de Vader gebeden voor Uw vijanden: "VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN."
Door deze oneindige barmhartigheid moge de gedachte aan U grenzeloos Lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven. Amen.

VIJFDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, Beeld van eeuwige Schoonheid, wees indachtig Uw zwaarmoedigheid toen Gij in het licht van Uw Godheid de bestemming hebt voorzien der zielen, die door de verdiensten van Uw droevig Lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die, tengevolge van hun zonden, teloor moeten gaan. Om de ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen en vooral Uw opbeurend Woord herdenkend tot de goede moordenaar: ”HEDEN ZULT GIJ MET MIJ ZIJN IN HET PARADIJS” smeek ik U, O zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken. Amen.

ZESDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus beminnelijke Vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al Uw vrienden en volgelingen hadden u verlaten, behalve Uw Welbeminde Moeder, die trouwvol U bijstond in Uw doodstrijd en Uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden Uw heilzaam Woord gesproken: "VROUW, ZIEDAAR UW ZOON; ZOON, ZIEDAAR UW MOEDER."
Ik smeek U, O mijn Zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het Hart van Uw Heilige Moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur. Amen. 

ZEVENDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, Bron van onuitputtelijk erbarmen, door een eindeloos gevoel van Liefde gedreven, hebt Gij Uw Hart uitgestort in de kreet: "IK HEB DORST!" Door die drang naar verlossing, van het menselijk geslacht, bid ik U mijn Zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en aardse neigingen uit te roeien. Amen.

ACHTSTE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor de geest, door de bittere gal en edik die Gij op het Kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun dat wij, tijdens ons leven, waardig Uw kostbaar Bloed en Lichaam mogen ontvangen, tot troost en geneesmiddel voor onze zielen. Amen.

NEGENDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, Koning vol deugden en behagen voor de Geest, herdenk het zieleleed waardoor Gij, bij het naderen van de dood, overweldigd waart, toen de Joden U steeds hebben beledigd en bespot. Dan hebt Gij in Uw doodstrijd tot de Vader geroepen: "MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN."
Door deze doodsangsten smeek ik U, O mijn Zaligmaker, mij in de verschrikking van de dood niet te verlaten. Amen.

TIENDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, Begin en Einde van al het bestaande, de Weg, de Waarheid, en het Leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naasteliefde, Uw Geboden te onderhouden, Uw Geboden, O Heer, die licht en gemakkelijk zijn,voor hen die U beminnen. Amen.

ELFDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in herinnering aan de Wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit de vloed mijner zonden.Verberg mij voor Uw Aanschijn in de opening van Uw Wonden, totdat Uw rechtvaardige toorn verzoend weze. Amen.

TWAALFDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus, Spiegel van Waarheid, Band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige wonden, die gans Uw Lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en rood gekleurd door het vergieten van Uw aanbiddelijk Bloed.
O mateloze pijn, die Gij voor ons in Uw maagdelijk Lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen!
Ik smeek U, O mijn Zaligmaker, al Uw Wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde voortdurend Uw Smart en Uw Liefde te voelen.
Moge Uw Liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van Uw Lijden mijn ziel louteren, opdat ik bij U, de Bron van alle Goed en Vreugde, veilig moge aankomen. Moge deze wens, O zoetste Jezus, in het eeuwig leven verwezenlijkt worden. Amen.

DERTIENDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ......

O Jezus, Sterke, Onoverwinnelijke, Onsterfelijke Koning, herinner U het leed dat Gij hebt gevoeld toen al Uw Krachten van Uw Lichaam en Ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het Hoofd hebt neergebogen al prevelend: "ALLES IS VOLBRACHT!"

Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste levensuur,als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld. Amen.

VEERTIENDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ......

O Jezus, Enige Zoon van God de Vader, glans en afstraling van Zijn Wezen, wees indachtig de laatste woorden die over Uw Aanbiddelijke Lippen zijn gekomen. Uw Lichaam was gans verscheurd, Uw Hart gebroken,en dan hebt Gij, in Uw Oneindige Barmhartigheid, om ons vrij te kopen, DE GEEST GEGEVEN. Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, O Koning der Heiligen, geef mij Kracht om te weerstaan aan de duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood ontvang mijn ziel bij U terug. Amen.

VIJFTIENDE GEBED

Onze Vader ...
Wees gegroet ...

O Jezus ,ware en vruchtbare Wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van Uw Heilig Bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort gelijk de wijntros onder de wijnpers. Uit Uw Zijde, met een lansstoot doorboord, vloeide er water en bloed, zodat geen enkele druppel bloed in Uw Lichaam is gebleven.
Als welriekende myrrhe werd dat Aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn er uit gevloeid en het merg Uwer Beenderen is uitgedroogd.
Door Uw bitter Lijden en door het uitstorten van Uw Kostbaar Bloed, O Zoete Jezus, breng mijn hart een liefdeswonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde.
Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik, bij mijn dood, in Uw Paradijs moge gaan om U eeuwig te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van Engelen en Heiligen. Amen.

DE BELOFTEN

Toen de Heer Jezus aan de Heilige Birgitta verscheen deed Hij de volgende openbaring:

Ik heb in Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij 15 Onze Vaders en 15 Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten gedurende een vol jaar.

Na dit tijdperk zult gij elke Wonde in Mijn Lichaam vereerd hebben. Hij voegde hieraan toe, dat alwie deze gebeden gedurende 1 jaar zou verrichten:

15 zielen van zijn stamverwanten uit het vagevuur zal redden.Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heilgmakende genade bewaren en er in versterkt worden.15 zondaren van zijn geslacht zullen zich bekeren.De persoon die deze zal bidden,zal de eerste treden van de volmaaktheid beklimmen.15 dagen voor zijn dood, zal Ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken, opdat hij van de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en Ik zal hem Mijn Kostbaar Bloed te drinken geven om hem in eeuwigheid te laven.15 dagen voor zijn dood zal hij volledig al zijn zonden kennen en erover een oprecht berouw gevoelen.Ik zal het teken van Mijn Zegevierend Kruis voor hem plaatsen tot bescherming en verdediging tegen de hinderlagen van zijn vijanden.In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met Mijn Dierbare en Welbeminde Moeder.Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden.Wanneer zij daar zal aangekomen zijn, zal Ik haar op wondere wijze te drinken geven aan de fontein van mijn Goedheid dit zal niet gebeuren met de zielen die deze gebeden niet opgezegd hebben.De zondaars, die 30 jaar lang in doodzonde geleefd zou hebben en godvruchtig deze oefeningen zou doen, of het inzicht daartoe zou hebben, zal door de Heer vergiffenis van al zijn zonden bekomen.De Heer zal hem daarenboven tegen slechte bekoringen beschermen.Hem zijn 5 zintuigen bewaren.Hij zal zijn ziel vrijwaren van eeuwige straffen.Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de Allerheiligste Maagd.Hem van een plotselinge dood behoeden.Indien hij naar eigen wil geleefd zal hebben, wordt zijn leven verlengd.Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.Hij zal gevoegd worden bij het opperste koor der Engelen.Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten.Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar ze opgezegd, worden is God aanwezig met Zijn Genade.

Men moet dagelijks godvruchtig deze gebeden bidden, gedurende 1 jaar, telkens voorafgegaan door een Onze Vader en een Wees Gegroet om
dezelfde gunsten te genieten als deze welke de Gekruisigde Zaligmaker aan de Heilige Birgitta beloofd heeft bij Zijn Verschijning aan haar.

Link naar de pagina van de Heilige Birgitta van Zweden

Link naar De profetieën en openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden

Link naar De 7 Onze Vaders van de Heilige Brigitta 12 jaar lang