10-Geboden


De Tien Geboden zoals in de bijbel genoemd,  Exodus 20:3

Ik ben de Heere uwe God

 1. Gij zult geene andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
 2. Gij zult u geen gesneden beeld noch eenige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van het­geen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen; want Ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben en mijne geboden onderhouden.
 3. Gij zult den naam des Heere uws Gods niet ijdellijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijnen naam ijdellijk gebruikt.
 4. Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uwe dochter, noch uw dienstknecht, noch uwe dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreem­deling die in uwe poorten is; want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage: daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.
 5. Eer uwen vader en uwe moeder, op­dat uwe dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.
 6. Gij zult niet doodslaan.
 7. Gij zult niet echtbreken.
 8. Gij zult niet stelen.
 9. Gij zult geen valsche getuigenis spre­ken tegen uwen naaste.
 10. Gij zult niet begeeren uws naasten huis, gij zult niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijnen dienstknecht, noch zijne dienstmaagd, noch zijnen os, noch zijnen ezel, noch iets dat uws naasten is.

Rooms-katholieke Versie

 1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
 4. Eer uw vader en uw moeder.
 5. Gij zult niet doden.
 6. Gij zult geen onkuisheid doen.
 7. Gij zult niet stelen.
 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Ik ben de Heer, uw God.

De KRO heeft de Tien Geboden vertaald naar tien beloften. De tien kernwaarden van de joods-christelijke traditie worden in de nieuwe imagocampagne verwoord in hedendaagse begrippen, ofwel 'beloften': 

 1. God is er
 2. Ik eerbiedig
 3. Deze dag is heilig
 4. Ik respecteer mijn afkomst
 5. Ik wil leven
 6. Ik ben trouw
 7. Ik heb genoeg
 8. Ik ben eerlijk
 9. Mijn liefde is puur
 10. Ik ben dankbaar