Zeven Smarten en zeven Vreugden van de heilige Jozef

 

Dit gebed kan als noveengebed gebruikt worden vóór het feest van de 19 maart

De menswording Smart 1 Matteüs, 1, 18: De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De menswording Vreugde 1 Matteüs, 1, 20: Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De menswording Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen u besloot in stilte van Maria te scheiden, en omwille van uw vreugde, toen de engel u zei, Maria, uw vrouw, tot u te nemen en u boodschapte dat zij de moeder van de Verlosser zou worden, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De geboorte van Jezus Smart 2 Johannes, 1, 11: Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De geboorte van Jezus Vreugde 2 Lucas, 2, 6-7: Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De geboorte van Jezus Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen u te Bethlehem geen schuilplaats vond bij de mensen, en omwille van uw vreugde, toen u de pasgeboren Jezus in de kribbe mocht aanbidden, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef

De besnijdenis Smart 3 Lucas, 2, 21: Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De besnijdenis Vreugde 3 Lucas 1, 31-32: die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden ( ) aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De besnijdenis Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen het bloed van het goddelijk Kind voor de eerste maal vloeide, en omwille van uw vreugde, toen u het, naar Gods bevel, Jezus noemde, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De profetie van Simeon Smart 4 Lucas 2. 34: Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De profetie van Simeon Vreugde 4 Lucas 2, 30-32:. mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef

De profetie van Simeon Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen Simeon het lijden van Jezus en Maria voorzegde, en omwille van uw vreugde, toen u zag dat Jezus bij zijn opdracht in de tempel als verlosser van Israël werd erkend, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De vlucht naar Egypte Smart 5 Matteüs, 2, 13: Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De vlucht naar Egypte Vreugde 5 Matteüs, 2, 15: Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De vlucht naar Egypte Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen de engel u zei naar Egypte te vluchten omdat Herodes het Kind zocht te doden, en omwille van uw vreugde, toen u met Jezus in uw armen het gevaar ontvluchtte, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De terugkeer uit Egypte Smart 6 Matteüs, 2, 22 Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De terugkeer uit Egypte Vreugde 6 Matteüs, 2, 23: van Godswege in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door profeten gezegd was: Hij zal een Nazoreeër genoemd worden. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

De terugkeer uit Egypte Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen u op uw terugtocht uit Egypte nog ongerust was over Jezus, en omwille van uw vreugde, toen de engel u zei naar Galilea te gaan, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

Jezus teruggevonden Smart 7 Lucas, 2, 44-45: In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

Jezus teruggevonden Vreugde 7 Lucas, 2, 46: Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef 

Jezus teruggevonden Heilige Jozef, omwille van uw smart, toen u de twaalfjarige Jezus had verloren, en omwille van uw vreugde, toen u, na drie dagen zoeken, Hem vond te midden van de leraren, wil voor ons ten beste spreken. Onze vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. De zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef