Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Het Onbevlekt Hart is het symbool van de pure liefde van de Moeder Gods, die door een bijzondere genade werd gevrijwaard van de erfzonde.

Heilig Hart

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug tot de Middeleeuwen en is een afgeleide van de verering van het Heilig Hart van Jezus. In de moderne tijd kwam ze tot bloei na de Mariaverschijning aan de heilige Catharina Labouré in Parijs in 1830 en na de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in 1854.

Toewijdingsgebed aan het Onbevlekt hart van Maria

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart. Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld zou geloven dat Christus door de Vader gezonden werd om ons Zijn Woord mee te delen, en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis. Door Hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen.
Amen.