Het bidden van de Rozenkrans

"Bidt voor Vrede, Bidt vanuit het Hart"

De Rozenkrans

" Bidt voor Vrede, bidt vanuit het Hart "

Bij het begin maken we het kruisteken en vragen om Gods zegen.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en van de Heilige Geest, Amen

De apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is, ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
De heilige katholieke Kerk,
De gemeenschap van de heiligen,
De vergeving van de zonden,
De verrijzenis van het lichaam,
En het eeuwig leven.
Amen.

Het "Onze Vader"

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen. 

Het "Wees Gegroet"

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen. 

Het "Gloria", het gebed van de aanbidding:

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. 

Gebed van Fatima

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden!
Behoedt ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen in de Hemel,
en help vooral degenen
die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Amen.

(Maria van Fatima, 13 juli 1917)

Het "Salve Regina"

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor uns, Heilige Moeder Gods.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: Wij smeken U, o God onze Heer,
voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven,
opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria,
bevrijd blijven van de tegenwoordige besproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten.
Door Christus onze Heer.
Amen.

De Geheimen

Aan het hardop gezegde gebed dienen op de daarvoor bestemde plekken de hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden.
Bij het bidden in het openbaar, moeten de geheimen uitgesproken worden.
Bij het persoonlijk gebed is het voldoende dat de gelovige aan het hardop gezegde gebed de overwegingen van de geheimen in stilte toevoegt.

De blijde geheimen: (klik hier voor afbeeldingen)

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen: (klik hier voor afbeeldingen)

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen: (klik hier voor afbeeldingen)

1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De geheimen van het Licht: (klik hier voor afbeeldingen)

1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2. Jezus doet het eerste wonder op de bruiloft van Kana
3. Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering
4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
5. Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eucharistie in.