Heilige Rita van Cascia

1381 – 1447

Feestdag: 22 mei

Rita werd geboren in mei 1381, in Roccaporena, dichtbij Cascia (Ombrie). Italië. Ze was een dochter van Antonio en Amata Lotti. Haar geboorte droeg reeds de stempel van het bovennatuurlijke: geheimzinnige honingbijen, die rond haar wiegje vlogen, vlogen in en uit haar open mondje, zonder haar daarbij te steken of kwaad te doen. Door dit wonder, wilde God waarschijnlijk al het zachte karakter van Rita benadrukken waarvan ze haar hele leven heeft betuigd.

De legende wil dat Rita op jonge leeftijd een visioen kreeg van de heilige Johannes, de heilige Nicolaas en de heilige Augustinus, zij storten in haar hart het vurig verlangen om kloosterlinge te worden. Maar het loopt anders in het leven van de jonge vrouw. Op 14-jarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt aan Paolo Mancini, een jonge man uit de streek. Hoewel zij kloosterlinge wilde worden, was ze zo gehoorzaam, dat ze niet tegen de wil van haar ouders in ging.

Haar man had echter een slecht en gewelddadig karakter, waardoor haar echtelijk leven een echte lijdensweg was. Maar met een heldhaftige zachtheid en immens geduld, slaagt Rita erin om hem te veranderen. Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, Giangiacomo Antonio en Paolo-Maria. Maar ongeveer vijftien jaar later doet zich een drama voor: de echtgenoot van Rita wordt vermoord zonder dat men met zekerheid kan zeggen wat het motief van deze moord was.

Rita van Cascia vergaf de moordenaars. Haar beide zonen zweren echter bloedwraak (vendetta) en willen de daders vermoorden. In haar vertwijfeling bidt Rita tot God dat zij haar zonen liever ziet sterven dan dat zij hun moordplannen kunnen uitvoeren. Haar heldhaftige verzoek werd verhoord. In een korte periode achtereen sterven haar beide zonen, die nauwelijks 20 jaar oud waren.

Rita verkoos het Augustinessen klooster van de heilige Maria Magdalena, gezien de politieke voorkeur van haar familie werd haar aanvraag meerdere malen geweigerd, door haar gebed werd ze vele maanden later toch opgenomen in de zustergemeenschap, en zou daar 40 jaar verblijven. Rita onderging de drie geloften, van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Ze was zo getroffen door de lijden van Christus dat zij God bad om de genade, deel te krijgen aan Christus’ lijden. Een doorn uit de kroon van Christus boorde zich in haar voorhoofd. Zij droeg deze pijnlijke open wonde 15 jaar lang tot aan haar dood.

Volgens de legende vraagt Rita tijdens haar stervensuur aan een familielid om een roos te plukken in de tuin. Hoewel het niet de bloeitijd voor rozen is en de struik geen blad draagt, komt de man met een wonderschone roos terug die hij van een boeiende struik heeft geplukt. Kort hierop stierf zij. Dit is de reden dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita gewijde rozen bij de zieken worden gebracht.

Zij stierf op 22 mei 1447. Twee dagen later werd ze op plechtige wijze bijgezet. Tien jaar later werd haar lichaam opgegraven en het bleek nog geheel intact te zijn. Het werd opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cascia. Op haar voorspraak gebeurden vele wonderen waardoor haar verering snel verspreidde.

Rita werd door paus Urbanus VIII zalig verklaard in 1627. Haar heiligverklaring volgde op 24 mei 1900 door paus Leo XIII. De devotie voor de heilige Rita werd vooral verspreid door de Augustijnen, waaronder vooral de priorin Maria Teresa Fasce genoemd moet worden, die leefde van 1881 tot 1947.

Patrones: voor hopeloze gevallen, examenvrees en pokken

 Gebed tot de Heilige Rita

Met vertrouwen kom ik tot U. Heilige Rita, die genoemd wordt de
​< Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken >.
Bevrijd mij van pijnen en angsten die mij neerdrukken en verleen mij gezondheid en vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak spoedig verhoord te worden.

Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid moge aanheffen. Indien mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg dan voor mij van God, berouw en vergiffenis. Laat niet toe, dat ik nog langer beproefd word. Bekom mij wat ik U vraag en ik zal uw grote barmhartigheid jegens de bedrukte zielen verkondigen. Wonderbare bruid van de Gekruisigde, wees mijn trouwe voorspreekster, nu en altijd in al mijn noodwendigheden!

Hierna bidt men het Onze Vader, Wees Gegroet en het Glorie zij de Vader drie maal:

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.
​Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade;
de Heer is met U;
gezegend zijt gij boven alle vrouwen;
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen, der eeuwen. Amen.