Prachtige gebeden

Morgengebed

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit.
Ik draag U alle werken op, die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen, die er aan verbonden zijn.
Ik maak het vaste voornemen, deze dag christelijk door te brengen; U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen, en al mijn plichten goed te vervullen.
Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.

Avondgebed

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid Uw opperste Majesteit. Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard.
Kom Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.
a. Bedank de Heer voor alles wat goed was en voor alles wat Hij je gegeven heeft!
b. Vraag om vergeving voor je zonden en tekortkomingen en bid daarna een oefening van berouw.
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.

Avondgebed voor Kleine Kinderen

Ik ga slapen ,ik ben moe
Ik sluit mijn oogjes dankbaar toe.
Lieve Jezus houd deze nacht
Over mij de wacht ...
Het kwade dat ik heb gedaan
reken het mij, Lieve Jezus, niet aan.
Maar vergeef en vergeet wat ik
vandaag verkeerd deed
Ik sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes,
buig mijn knietjes voor U neer.
Zie van in de Hemel op mij neer
en help mij ook morgen weer.
Amen.

Oefeningen van geloof, hoop, liefde en berouw

Oefening van geloof:

Mijn Heer en mijn God, ik geloof: dat Gij zijt één God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Dat de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven.
Dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles, wat Gij hebt geopenbaard, en door de Heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen

Oefening van hoop:

Oneindig goede God, ik hoop, door de verdienste van Jezus Christus, van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genade, die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in Uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop.
Amen

Oefening van liefde:

God van liefde, ik bemin U boven alles uit heel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt.
Uit liefde tot U bemin in ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde.
Amen

Oefening van berouw:

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen

Gebeden tot Maria

Het Gouden weesgegroet:

Ik groet U witte lelie van de glorierijke en altijd vreedzame Heilige Drievuldigheid
Ik groet U schitterende Roos aan den hof der Hemelse vreugden.
Oh! Gy van wein de Koning des Hemels heeft willen geboren en gevoed worden,
vervul onze ziel met de uitstortingen der Goddelijke genade
Amen.

Gebed voor de genezing van een zieke:

Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille,
U hebt al zoveel gebeden verhoord, zoveel zieken genezen,
daarom kom ik vol vertrouwen tot U.
De vele wonderbare gebedsverhoringen die op uw voorspraak verkregen werden,
vervullen ook mij met de vaste hoop ,dat u ook mijn gebed wilt verhoren.
Een van hen die mij dierbaar zijn, is ziek.
Ik vraag U voor: (naam van de zieke)de gezondheid naar het lichaam, als het hem of haar zalig is.
Ik vraag U voor ons alle onderwerping aan Gods Heilige wil, opdat wij ons lijden geduldig moge dragen. Amen.
O Maria, zonder zonde ontvangen,
Bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.
Amen

Lieve moeder Maria.

Ik kom zo graag in prille morgenstonde,
Tot U Maria die mijn lieve moeder zijt.
U wijdt ik heel de dag, al mijn werken en mijn zorgen
Opdat Uw moederhand daar zegenend over glijdt

Wat mij het meeste deert, dat heffen op mijn handen
Tot Uw lief en vriendelijk aangezicht
Mijn eindeloos gebed verstild tot woordeloze smeking
In groot vertrouwen op Uw moederhart gericht.

Lieve moeder, die ook in Uw aardse jaren
Leed en smart gekend hebt in alle bitterheid
Ach help ons toch in dit zo een moeilijk leven
En vraag aan Uw Zoon, voor ons de mooie eeuwigheid
Amen!

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen Heer
Opdat Gij ze daarin schrijft niet onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze daar ooit uit kan branden
Ook niet als satan ze straks als tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
En laat altijd hun kracht boven hun zwakheid staan
Ik weet dat heel de wereld hen zal haten
Als zij niet in hun schema willen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar weest Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang
Wilt hen toch a.u.b. in Uw verbond bewaren
En laat hen nooit van U gescheiden worden, nooit hun leven lang.

Lieve moeder Maria:
Bid voor mij dat ik de moed vind om eerlijk te zijn voor God en de mensen.
Bid voor mij dat ik mijn harten geest zuiver gericht houd op de komst van Jezus in mijn eigen leven.
Bid voor mij dat ik mijn geluk durf zoeken en kan vinden in het geluk van hen die mij omringen.
Bid voor mij dat ik in mijn leven steeds weer opsta en de moed nooit opgeef als ik door onmacht of schuld zou vallen
bid voor mij als ik moet sterven, dat ik dan mag leven bij U en bij Jezus Uw Zoon voor eeuwig
Amen.

Zegenwens:
Moge God voor je uitgaan om je de juiste weg te tonen
Moge God naast je gaan om je te behoeden en te steunen
Moge God achter je gaan om je te beschermen tegen de listen van boosaardige mensen
Moge God onder je zijn om je op te vangen wanneer je valt
Moge God in je zijn om je te troosten wanneer je verdriet hebt
Mogen God om je heen zijn en je verdedigen wanneer anderen je aanvallen
Moge God over je komen om je te zegenen te beschermen en te bewaren.
Amen

Gebed vóór de maaltijd

God, die ons uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en hun vriendschap, telkens weer opnieuw, zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog en een warm hart,
om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen,
een tafel waar niemand wordt geweerd.
Amen.

Gebed ná de maaltijd

God, alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel.
Gij opent uw hand en wij worden verzadigd.
Wij bidden U: maak ons tot mensen die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid.
Leer ons werken voor het voedsel
dat niet vergaat en geef ons ook de spijs
die onze laatste honger kan stillen:
Jezus Messias, die is en die was en die komen zal.
Amen.

Gebed bij een verjaardag

Schepper van hemel en aarde door uw scheppend woord heeft U ook mij in de grootheid en heerlijkheid van uw wereld binnengebracht. Op een heel bepaald ogenblik en op een heel bepaalde dag heeft uw liefde "GIJ" tot mij gezegd en aan mijn leven zin en betekenis gegeven.
Vele jaren zijn er verlopen sinds de dag dat mijn moeder mij het aardse leven schonk. Ik dank U voor al het schone dat ik beleven mocht, voor alle vrienden en bekenden, die mij begeleid hebben, die voor mij gezorgd hebben en die voor mij gebeden hebben.
Ik dank U ook voor alle leed, dat mij beproefd heeft en mij, onder de milde zon van uw genade rijper gemaakt heeft.
In uw goede handen, o God, leg ik mijn leven dat nog komen gaat.Gij alleen weet hoeveel jaren mij nog geschonken worden.
Laat mij iedere dag zo leven,
dat die dag mijn beste dag zou kunnen zijn.
Amen.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.