Heilige Philomena (Filomena)

Maagd en Martelares

Feestdag: 10 en 11 augustus

De heilige Philomena, de Wonderdoenster van de 19de eeuw, (288 - Rome, 302) zou als martelares gestorven zijn op 14-jarige leeftijd.

Zij zou een dochter zijn geweest van een vorstenechtpaar uit de Griekse provincie Macedonië. Haar ouders waren tot Christus bekeerd, toen een christendokter hun had beloofd dat God hun een dochter zou schenken en aldus geschiedde.

Zij noemden haar Philomena. Ze werd een heel mooi meisje en hield vooral veel van God.

Maar ze was zo mooi, dat de Romeinse keizer, Diocletianus (284-305), haar tot vrouw wilde. Maar zij had besloten haar leven geheel en al aan Christus te geven en maagd te blijven. Dat wekte de woede van de keizer. Hij liet haar met een anker om de hals in de Tiber werpen. Maar op wonderbaarlijke wijze bracht ze het er levend af: een engel sneed de touwen door. Vervolgens zouden haar beulen drie gloeiende pijlen op haar afgeschoten hebben. Maar ook die doodden haar niet; integendeel, halverwege hun vlucht keerden de projectielen om en kwamen recht af op degenen die ze afgeschoten hadden. Uiteindelijk zou zij onthoofd zijn, zoals zoveel martelaren was overkomen in de eerste christentijd.

Patrones: van toekomstige moeders, gefolterden en gevangenen.

Litanie van de Heilige Filomena 
(door St. Jean Marie Baptiste de Vianney - Pastoor van Ars)

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, Koningin der Maagden, bid voor ons.
Heilige Filomena, vervuld van genade vanaf de geboorte,
Heilige Filomena, voorbeeld van de maagden,
Heilige Filomena, tempel van de volmaakte nederigheid,
Heilige Filomena, slachtoffer van de liefde tot Christus,
Heilige Filomena, voorbeeld van kracht en volharding,
Heilige Filomena, onoverwinnelijke beoefenaarster van de kuisheid,
Heilige Filomena, spiegel van heldhaftige deugden,
Heilige Filomena, standvastig en onversaagd onder uw marteling,
Heilige Filomena, gegeseld zoals Uw goddelijke Bruidegom,
Heilige Filomena, met pijlen doorboord,
Heilige Filomena, in ketenen getroost door de Moeder van God,
Heilige Filomena, wonderbaarlijk genezen in gevangenschap,
Heilige Filomena, door engelen bijgestaan tijdens de martelingen,
Heilige Filomena, die vernederingen en dood verkozen hebt boven de praal van een troon,
Heilige Filomena, die de getuigen van uw martelaarschap bekeerde,
Heilige Filomena, die de razernij van uw beulen deed bedaren,
Heilige Filomena, beschermheilige van de onschuldigen,
Heilige Filomena, beschermheilige van de jeugd,
Heilige Filomena, toevlucht van de ongelukkigen,
Heilige Filomena, genezing van de zieken en de zwakken,
Heilige Filomena, nieuw licht van de Strijdende Kerk,
Heilige Filomena, die het ongeloof van onze tijd bestrijdt,
Heilige Filomena, die het geloof en de moed van trouwe mensen doet herleven,
Heilige Filomena, wier naam glorievol is in de Hemel en gevreesd in de hel,
Heilige Filomena, roemrijk door de grootste wonderen,
Heilige Filomena, machtig met God,
Heilige Filomena, die heerst in glorie,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, H. Filomena!
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Wij smeken U Heer, schenk vergiffenis van onze zonden, door de voorspraak van de Heilige Filomena, maagd en martelares, die U door haar verheven kuisheid en de beoefening van alle deugden zeer behaagd hebt.
Amen.