Oktober Rozenkransmaand

 

In de maand oktober is er, net als in de meimaand, bijzondere aandacht voor Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus. Vanouds wordt deze maand ‘Rozenkransmaand' genoemd.
In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

Een Rozenkrans of Paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk.

Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober.

De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, evenals de verrijzenis.

Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden. De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet' wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen.

Geloofsgeheimen

Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen (het woord 'geheim' dient men op te vatten in de betekenis van 'mysterie'). Er zijn er vijftien van. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II, bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de bijbelboodschap.

De geheimen zijn:

De Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)

1e Blijde Geheim
De Boodschap

De engel zei tot Maria: "U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal Zoon van de Allerhoogste God worden genoemd".
Lukas 1, 31-32

Boodschap van het geheim:
Nederigheid

2e Blijde Geheim
Het Bezoek

"U bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Gezegend is zij, die geloofde, dat God zou doen wat Hij zei".
Lukas 1, 42 & 45

Boodschap van het Geheim:
Naastenliefde - Liefdadigheid

3e Blijde Geheim
De geboorte van Jezus

Toen Maria en Jozef in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe.
Lukas 2, 6-7

Boodschap van het Geheim:
Armoede - Liefde aan God

4e Blijde Geheim
De opdracht in de Tempel

Na de bevalling was Maria volgens de wet van Mozes veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, brachten Maria en Jozef Jezus naar Jeruzalem om het kind aan God op te dragen.
Lukas 2, 22

Boodschap van het Geheim:
Gehoorzaamheid - Opoffering

5e Blijde Geheim
Teruggevonden in de Tempel

Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de Tempel tussen de godsdienstleraars en was heel serieus met hen aan het praten. Iedereen die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn verstand en Zijn uitspraken.
Lukas 2, 46-47

Boodschap van het geheim: Vreugde in het vinden van Jezus - IJver voor God

De Geheimen van het Licht (donderdag)

.

1e Geheim van het Licht
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

Uit de Hemel klonk een stem: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb".

Mattheüs 3:17

2e Geheim van het Licht
Jezus doet het eerste wonder op de bruiloft van Kana

Dit eerste wonder verrichtte Jezus te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zo zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Johannes 2:11

3e Geheim van het Licht
Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering

De tijd is gekomen, het Koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in het Evangelie.

Marcus 1:15

4e Geheim van het Licht
Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor

Daar kreeg hij voor hun ogen een andere gedaante: zijn aangezicht schitterde als de zon, zijn klederen werden wit als het licht.

Mattheüs 17:2

5e Geheim van het Licht
Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eucharistie in

Terwijl zij aten, nam Jezus het brood, sprak er Zijn zegen over uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: "Neemt en eet; dit is mijn lichaam".

Mattheüs 26:26

De Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)

1e Droevige Geheim
De Doodstrijd van Jezus

Diezelfde avond ging Jezus met hen naar Gethsmani, een tuin op de Olijfberg. "Blijf hier zitten", zei Hij tegen hen. "Ik ga wat verderop om te bidden". "Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan". 
Mattheüs 26: 36-39

Boodschap van het Geheim: Spijt van Zonde - Berouw  2e Droevige Geheim
De Geseling

De mensen schreeuwden: "Laat de straf voor Zijn bloed maar op ons en onze kinderen neerkomen". Pilatus gaf opdracht Barabbas vrij te laten. Hij liet Jezus met een zweep afranselen en daarna wegbrengen om gekruisigd te worden.
Mattheüs 27, 25-26

Boodschap van het Geheim: Zuiverheid- Kastijding  3e Droevige Geheim
De Doornenkroning

Ze rukten Hem de kleren van het lijf en deden Hem een rode mantel om. Zij maakten een kroon van takken, waar doornen aanzaten en zetten die op Zijn Hoofd en bespotten Hem.
Mattheüs 27, 28-29

Boodschap van het Geheim: Moed  4e Droevige Geheim
De Kruisweg

Zij namen Jezus mee naar een plaats buiten de stad. Die plaats heette "de Schedelplaats" of in het Hebreeuws "Golgotha". Jezus droeg zelf Zijn kruis. Daar aangekomen sloegen zij Hem aan het kruis, samen met twee anderen, de één links en de ander rechts van Hem
Johannes 19, 17-18 

Boodschap van het Geheim: Geduld  5e Droevige Geheim
De dood van Jezus op het Kruis

Het zonlicht was weg. Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden. Op dat moment riep Jezus: "Vader, ik vertrouw mijn geest aan U toe!" En met die woorden blies Hij Zijn laatste adem uit.
Lukas 23, 45-46

Boodschap van het Geheim: Volharding

De Glorievolle Geheimen (zondag en woensdag)

1e Glorievolle Geheim
De Verrijzenis

De engel zei tegen de twee vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd is; maar Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan, zoals Hij beloofd had". 
Mattheüs 28, 5-6

Boodschap van het Geheim: Geloof 2e Glorievolle Geheim
De Hemelvaart van Onze Heer

Toen nam Jezus hen mee naar Bethanië. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel.
Lukas 24, 50-51

Boodschap van het Geheim: Hoop  3e Glorievolle Geheim
De Uitstorting van de Heilige Geest

Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij waren allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken; woorden die de Heilige Geest hun ingaf. 
Handelingen 2, 3-4

Boodschap van het Geheim:
Liefde voor God - Vuur voor God

4e Glorievolle Geheim
De Hemelvaart van Maria

Dat je gezegend mag zijn, mijn dochter, boven bij God, boven alle vrouwen op aarde, en dat de Here God gezegend moge zijn, de Schepper van Hemel en Aarde. 
Judit 13,18

Boodschap van het Geheim: Genade voor een Heilige dood  5e Glorievolle Geheim
De kroning van Maria in de Hemel

Er was in de Hemel iets heel opmerkelijks te zien: Een vrouw, die met de zon bekleed was, de maan onder Haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg". 
Openbaring 12, 1

Boodschap van het Geheim: Geloof in Maria's voorspraak - Grotere liefde voor Maria

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor gebedsintenties, zodat er ook een persoonlijk aspect aan dit gebed is verbonden.
Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er 10 Weesgegroeten gebeden (een zogenaamd tientje). Dit wordt voorafgegaan door een Onze Vader en afgesloten met een korte lofprijzing. Om de tel niet kwijt te raken is het handig om de rozenkrans te bidden met behulp van een daartoe bestemde kralenketting. Bij ieder kraaltje hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje liggen bij elkaar, het Onze Vader wordt op een geïsoleerd kraaltje gebeden, tussen twee tientjes in. De rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat men driemaal rond moet, om de volledige rozenkrans te bidden. Eén keer rond heet een rozenhoedje. Aan de ketting zit trouwens nog een 'staartje' met een kruis eraan: deze is voor inleidende aanroepen, gebeden en een geloofsbelijdenis bedoeld.