Oecumenische Wonder Rozenkrans

 A) Hoe te bidden

 1. Voor de Oecumenische Wonder Rozenkrans wordt de gewone rozenkrans gehanteerd.
 2. Begin op het Kruisje, en zeg het Credo van Nicea.
 3. Op de eerste grote kraal zeg je het Onze Vader.
 4. Op elk van de volgende 3 kleine kralen bid je Het Grootste Gebod.
 5. Bid de Grote Opdracht op de volgende grote kraal.
 6. Zeg het eerste geheim van de Wonder Rozenkrans en bid het Onze Vader op de Medaille (meestal heeft de medaille een afbeelding van Jesus en/of de Maagd Maria). De Wonderlijke Genezingen (op elke maandag, elke donderdag en op de zondagen van de Eerste Advent t/m de zondag voor Aswoensdag). De Wonderlijke Handelingen (op elke dinsdag, elke vrijdag en op de zondagen tussen Aswoensdag en Palmzondag). De Wonderlijke Verschijningen (op elke woensdag, elke zaterdag en de zondagen van Pasen t/m de zondag voor de Eerste zondag van Advent) 
 7. Op elke kraal van het tientje (de nu volgende 10 kleine kralen) bid je steeds het Grootste Gebod daarbij het geheim overwegend. Als je de Oecumenische Wonder Rozenkrans voor het eerst bid is het aan te raden de bijbelverzen bij elk geheim zorgvuldig te lezen.
 8. Op de volgende grote kraal bid je de Grote Opdracht. Begin aan het volgende tientje en overweeg het volgende Wonder. Bid daarna weer het Onze Vader op dezelfde grote kraal als waarop de Grote Opdracht werd gebeden. Zo ga je door tot en met het vijfde tientje van de Rozenkrans.
 9. Na vijf tientjes is het bidden van de Rozenkrans compleet.
 10. Eindig dan met het bidden van het Jesus Gebed op de medaille.

B. De Gebeden

 1.  Credo van Nicea – Constantinopel 
  Ik geloof in één God
  de almachtige Vader
  Schepper van hemel en aarde,
  van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
  En in één Heer, Jezus Christus,
  eniggeboren Zoon van God,
  vóór alle tijden geboren uit de Vader.
  God uit God, licht uit licht,
  ware God uit de ware God.
  Geboren, niet geschapen,
  één in wezen met de Vader,
  en door wie alles geschapen is.
  Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
  uit de hemel neergedaald. 
  Hij heeft het vlees aangenomen
  door de heilige Geest uit de Maagd Maria
  en is mens geworden.
  Hij werd voor ons gekruisigd, 
  Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
  en is begraven. 
  Hij is verrezen op de derde dag,
  volgens de Schriften. 
  Hij is opgevaren ten hemel:
  zit aan de rechterhand van de Vader. 
  Hij zal wederkomen in heerlijkheid
  om te oordelen levenden en doden
  en aan zijn rijk komt geen einde. 
  Ik geloof in de heilige Geest
  die Heer is en het leven geeft
  die voortkomt uit de Vader {en de Zoon} 1 ;
  die met de Vader en de Zoon
  tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
  die gesproken heeft door de profeten. 
  Ik geloof
  in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
  Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
  Ik verwacht de opstanding van de doden 
  en het leven van het komend rijk. 
  Amen.
   
 2. Het Onze Vader  
  (R.-K.)
  Onze Vader die in de hemel zijt;
  uw naam worde geheiligd;
  uw rijk kome;
  uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schuld,
  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
  en leid ons niet in bekoring;
  maar verlos ons van het kwade.

  Het Onze Vader

  (Oecumenisch) 
  Onze vader die in de hemel zijt,
  uw naam worde geheiligd.
  Uw rijk kome.
  Uw wil geschiede
  op aarde, zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schuld,
  zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
  En leid ons niet in bekoring,
  maar behoed ons voor het kwaad.
  Want van U is het Koninkrijk
  en de kracht
  en de heerlijkheid
  in de eeuwigheid. Amen.

  Het Onze Vader

  (Protestant)
  uw naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome;
  uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze.
  Want Uwer is het Koninkrijk
  en de kracht
  en de heerlijkheid
  in de eeuwigheid. Amen. 
   
 3. Het Grootste Gebod
  Goede Jesus, ik bemin U met heel mijn hart en heel mijn ziel.
  Help mij om mijn familie, en ieder ander die ik vandaag ontmoet, te dienen.
  Dit gebed tracht de inhoud weer te geven 
  van het Grootste Gebod van Jesus zoals te vinden in: Matth 22:34-40.)
   
 4. De Grote Opdracht
  O mijn Heer, ik weet dat U altijd bij mij bent. 
  Help mij om aan Uw geboden te voldoen.
  En help mij om mijn geloof met anderen te delen, zodat zij U leren kennen en liefhebben.
  (Dit gebed tracht de inhoud weer te geven van de Grote Opdracht zoals te vinden is in: Matth 28:16-20.)
   
 5. Het Jesus Gebed
  Heer Jesus Christus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig.

C). Wonderen
Hier volgen de Wonderen (of geheimen) die men overweegt bij het hard op bidden
van de Oecumenische Rozenkrans. Ze wisselen per dag en per periode van het kerkelijk jaar:

1. Wonderlijke Genezingen (Voor elke maandag, elke donderdag en op de zondagen van de Eerste Advent t/m de zondag voor Aswoensdag)

 1. Jesus geneest de dienaar van de Centurion - (Luk 7:1-10 en Matth 8:5-13)

 2. Een vrouw raak Jesus’ kleed aan. - (Luk 8:43-48, Mark 5:25-34, en Matth 9:20-22)

 3. Jesus geneest een blinde man met modder - (Mark 8:22-26)

 4. Jesus laat Lazarus uit de dood opstaan - (Joh 11:17-44)

 5. Jesus geneest 10 melaatse mannen - (Luk 17:11-21)

2. Wonderlijke Handelingen
(Voor elke dinsdag, elke vrijdag en op de zondagen
tussen Aswoensdag en Palmzondag)

 1. Jesus verandert water in wijn - (Joh 2:1-11)

 2. Jesus laat de storm gaan liggen - (Matth 8:18, 23-27, Mark 4:35-41, en Luk 8:22-25)

 3. Jesus geeft de 5000 te eten – (Matth 14:15-21, Luke 9:12-17, Joh 6:4-13, en Mark 6:35-44)

 4. Jesus wandelt op het water - (Mark 6:47-52, Matth 14:24-33, en Joh 6:16-21)

 5. De verdorde Vijgenboom - (Mark 11:19-25 en Matth 21:19-22)

3. Wonderlijke Verschijningen
(Voor elke woensdag, elke zaterdag en de zondagen
van Pasen t/m de zondag voor de Eerste zondag van Advent)

 1. Jesus wordt ontvangen van de Heilige Geest uit de Maagd Maria – (Luk 1:26-56)

 2. Gedaanteverandering - (Matth 17:1-8, Luk 9:28-36, en Mark 9:2-8)

 3. Jesus verschijnt aan Maria Magdalene (Joh 20:11-18 en Mark 16:9-11)

 4. Jesus verschijnt aan de twijfelende Thomas - (Joh 20:26-31)

 5. Jesus verschijnt aan Paulus (Hand 9:1-19)

Ik bedankt de webmaster Dennis van de homepage: "The Ecumenical Miracle Rosary" voor het mogen gebruiken van zijn gegevens.

Zie ook zijn homepage: http://www.ecumenicalrosary.org/