Oecumenische gebeden

Oecumenisch gebed

Onze God, Drie-ene liefde,
laat vanuit uw goddelijke intimiteit
de kracht van verbondenheid in ons stromen,
een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen.
Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus,
in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap.

Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie
en dat we Christus mogen ontmoeten in ieder mens.
Christus de gekruisigde,
aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld
die verlaten en vergeten worden.
Christus de Verrezene,
aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht.

Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid,
weerspiegeld in alle volkeren op aarde.
Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is,
hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn
van die ene menselijke familie
waar U zoveel van houdt.
Amen!

Paus Franciscus

Gebed uit Coventry

God, onze hulp en sterkte in moeilijke tijden
Vandaag bidden wij voor de mensen uit Oekraine
en ook voor de mensen uit Rusland
voor de mensen die in grote angsten wakker werden
voor hen die hun huizen verlaten
voor iedereen die in gevaar is
help hen de troost van uw aanwezigheid te voelen
Verander boze harten en geesten
Verdrijf haat met uw liefde
oorlog met uw eeuwige vrede
dit vragen we in naam van die Ene die onze Vrede is
Jezus, onze heer, Amen

Mahmoud Darwiesj

De oorlog zal eindigen, de leiders schudden handen
de oude dame zal blijven wachten op haar stoere zoon
de vrouw zal blijven wachten op haar geliefde echtgenoot
kinderen zullen wachten op hun heldhaftige vader

Ik weet niet wie het vaderland verkocht heeft, ik zag wel wie de prijs betaalde

Oorlog
niemand wil het

Oorlog
we begrijpen niet waarom

Oorlog
iedereen een verliezer

Vrede
we verlangen er allemaal naar

Vrede
in het klein is het soms al lastig

Vrede
is hard werken, voor iedereen, overal

God zegene ons werk

Altijd en overal
Amen.

Oecumenisch gebed

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Lied (Taizé) in het Italiaans

Vieni Spirito Creatore,
Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni
(Kom Schepper Geest,
Kom Schepper Geest, kom kom)

Psalm 34

De HEER wil ik altijd prijzen,
ik zing steeds een loflied op Hem.
Ik juich om de HEER,
laat de armen er verheugd naar luisteren.
Prijs de HEER tezamen met mij,
laat ons Zijn Naam verheerlijken.
Toen ik de HEER zocht, gaf Hij antwoord,
van al mijn angsten heeft Hij mij verlost.
Wie naar Hem opzien stralen van geluk,
geen blos van schaamte kleurt hun gelaat.
Deze arme mens riep, en de HEER gaf gehoor,
Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden.
De engel van de HEER zet wachtposten uit
rond degenen die Hem vrezen: zo brengt Hij redding.
Proef en geniet: hoe zoet is de HEER;
gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.

Lezing (Rom. 8, 26-27)

Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet
eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, weet
wat de Geest bedoelt, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods
bedoeling.

Toelichting

Lied (Taizé) in het Frans

Jesus le Christe lumiere interieure, ne laisse pas mes tenebres me
parler.
Jesus le Christe lumiere interieure, donne moi d’accueillir ton amour.
(Jezus, de Christus, innerlijke licht, laat mijn duisternis niet tot mij
spreken.
Jezus, de Christus, innerlijke licht, geef mij om uw liefde te
verwelkomen.)

Stilte

Laat ons bidden:
Voor alle kerken in Malmö en voor alle Christelijke kerken. Dat iedere
leerling van Jezus elke dag het pad van eenheid en gemeenschap
zoekt, en iedere vorm van verdeeldheid verwerpt.
Laat ons bidden: Kyrie eleison

Dat christenen van alle gemeenschappen zich zullen verenigen in een
gedeelde toewijding om een rechtvaardigere samenleving op te
bouwen, waarin iedereen zijn leven in volle waardigheid kan leiden.
Laat ons bidden: Kyrie eleison

Voor alle migranten, vluchtelingen, die door oorlog, klimaatverandering
en ellende hun land moeten verlaten. We denken in het bijzonder aan
degenen die hun leven hebben verloren tijdens hun tocht om Europa te
bereiken.
Laat ons bidden: Kyrie eleison

Voor kinderen die in de steek gelaten zijn. Dat ze rust kunnen vinden bij
een gezin dat hen zal opnemen.
Laat ons bidden: Kyrie eleison

Voor al degenen die lijden onder de pandemie van COVID-19, voor
degenen die hun baan hebben verloren en voor hen die in deze
moeilijke tijd alleen staan.
Laat ons bidden: Kyrie eleison

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen

Lied (Taizé) in het Zweeds

Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Den som han Gud kan ingenting
sakna.
Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Gud, din Gud, bär allt.
(Maak je geen zorgen, wees niet bang. Hij die dichtbij God blijft, heeft
niets te vrezen.
Maak je geen zorgen, wees niet bang. God, uw God, is met je.)

Laat ons bidden

Heer Jezus, uw hele leven was gebed, in volmaakte verbondenheid
met de Vader. Leer ons door uw Geest te bidden, volgens uw wil van
liefde. Moge de gelovigen over de gehele wereld zich verenigen in
gebed en lofprijzing, en moge uw Koninkrijk van Liefde komen.
Amen

Zegen

Lied (Taizé) in het Portugees

Cantarei ao Senhor, enquanto viver; Louvarei o meu Deus en quanto
existir.
Nele encontro a minha allegria. Nele encontro a minha allegria.

(Ik zal zingen voor de Heer, zolang ik leef; Ik zal mijn God prijzen
zolang als ik besta.
In Hem vind ik mijn vreugde. In Hem vind ik mijn vreugde.)
Amen.