Medjugorje, 37 jaar Verschijningen

vanaf 24 juni 1981 tot 2018

Koningin van de Vrede

In het hartje van Herzegovina in ex-Joegoslavië ligt een Kroatisch dorp van duizend inwoners, genesteld aan de voet van twee heuvels, de Krizevac en de Podbrdo. Hieraan dankt het dorp zijn naam, want Medjugorje betekent "tussen de bergen". Hier in Medjugorje verschijnt Maria vanaf 24 juni 1981 als "Koningin van de Vrede" aan vier meisjes en twee jongens, t.w. Maria Pavlovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Invanka Invankovic, Ivan Dragicevic en Jakov Colo.

De verschijningen begonnen op de Berg Cicica, daarna op de Berg Krizevac (kruis), ook in de huizen van de kinderen, in de kerk, in de kapel enz.
Het is de grootste en dringendste oproep tot BEKERING tot nu toe ooit gehoord. Dit zouden ook de laatste verschijningen van Maria zijn voor de grote catastrofe. Daarom: BEKERING - BEKERING - BEKERING voor het te laat is. Om de bekering van allen te verkrijgen, beveelt Maria gebed, boete en vooral ook vasten aan op water en brood. Allen moeten zich bekeren en de priesters moet de mensen ermee helpen. Men moet zich bekeren en verder leven in een totale overgave aan God, zonder paniek, zonder angst, maar steeds bereid om ieder ogenblik, ja ook heel plotseling, te kunnen sterven. Deze boodschap moet zoveel mogelijk verbreid worden, want ze is voor de gehele wereld.

Maria heeft de kinderen geheimen toevertrouwd, die ze nog aan niemand bekend mogen maken. De H. Maagd zal zelf aangeven, wanneer zij het aan een zelf gekozen priester mogen vertellen. In de loop der tijden kregen zij 10 geheimen, waarvan de inhoud ernstig tot zéér ernstig is. Toen de oudste als eerste het 8e geheim ontving, dat het ergste was van de tot dan toe ontvangen geheimen, bleef zij de H. Maagd telkens vragen om hiervoor bij God toch een vermindering van deze straf te bewerken. Tenslotte werd haar toegezegd, dat wanneer zij veel mensen tot gebed hiervoor zou kunnen winnen, dit mogelijk zou zijn. In Sarajevo gelukte het haar veel gelovigen bijeen te brengen, om tot dit doel te bidden. Zij kreeg hier later een bevestiging over. Het 9e en 10e geheim waren beide nog verschrikkelijker en zonder hoop op verzachting, omdat zoveel mensen goddeloos leven zonder zich te willen bekeren.

Op 8 december 1981 verwachtten de kinderen de H. Maagd vol vreugde, doch Zij verscheen zeer ernstig, knielde neer voor het grote betonnen Kruis en bad met uitgestrekte armen: "Mijn innig geliefde Zoon, Ik smeek Je, vergeef de wereld de zware zonden, waarmee ze Je beledigen". Zij bad langere tijd en zei dan tot de kinderen, dat Zij iedere dag voor dit Kruis tot Haar Zoon bad, dat Hij de wereld de zonden zou vergeven. Ook zei Zij: "Het is Mij niet teveel om voor jullie te lijden, ja ik zál voor jullie lijden, maar Ik smeek jullie, bekeer je! Ik zal Mijn Zoon smeken jullie niet te straffen, maar BEKEER JE! Dit is het woord, dat Ik tot de gehele wereld zou willen zeggen BEKERING! Ik zeg het jullie en jullie moeten het aan állen zeggen". "Dit is de tijd, waarin het aan de duivel is toegestaan met volle macht en kracht te werken. Deze tijd is "de tijd van de duivel" - de tragedie is, dat hij zijn intrek neemt in de mensen, hen in bezit neemt, hen vreselijk kwelt en het hun lastig maakt en hierdoor ook de omgeving van de mensen. Slechts door gebed, boete en vasten kan men de duivel weerstand bieden".

De verschijningen van de Heilige Maagd tegenwoordig:

Volgens de getuigenissen van de 6 jonge zieners verschijnt de heilige Maagd sedert 24 juni 1981 dagelijks. Bij de eerste verschijningen waren de zieners erg geschrokken en namen zij de benen. De volgende dag, op 25 juni, beantwoordden zij de roep van de heilige Maagd en beklommen zij de Berg der Verschijningen, waar zij voor het eerst met haar hebben gebeden en gesproken. Op die dag wordt derhalve de verjaardag gevierd van de verschijningen van de Koningin van de Vrede, zoals zij zichzelf hier heeft genoemd.

De Zieners:

Ivan Dragicevic  Marija Pavlovic  Mirjana Dragicevic Vicka Ivankovic
  • Ivanka Ivankovic - Elez, geboren in 1966, had dagelijks verschijningen tot 7 mei 1985, toen de Moeder Gods haar het tiende en laatste geheim toevertrouwde en haar zei dat zij voor de rest van haar leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk op 25 juni, de verjaardag van de eerste verschijning.
  • Mirjana Dragicevic - Soldo, geboren in 1965, had dagelijks verschijningen tot 25 december 1982. Toen heeft de Moeder Gods haar het tiende en laatste geheim toevertrouwd en gezegd dat ook zij voor de rest van haar leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk op 18 maart, haar verjaardag. Sedert 2 augustus 1987 hoort zij de 2de dag van elke maand de stem van de Heilige Maagd, soms ziet zij haar ook en bidt zij met haar voor de ongelovigen, die Gods liefde nog niet hebben herkend.
  • Vicka Ivankovic, geboren in 1964. Zij krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen.
  • Maria Pavlovic - Lunetti, geboren in 1965. Zij krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen. Haar geeft de Heilige Maagd op de 25ste van elke maand een boodschap voor de parochie en de wereld.
  • Ivan Dragicevic, geboren in 1965. Krijgt nog dagelijks verschijningen.
  • Jakov Colo, geboren in 1971. Krijgt nog dagelijks verschijningen.

Recentste Boodschap van Maria, Koningin van de Vrede aan Marija Pavlovic-Lunetti voor de hele wereld

- 25 oktober 2018 -


"Lieve kinderen, jullie bezitten de grote genade geroepen te worden tot een nieuw leven door de Boodschappen die Ik jullie geef. Dit, lieve kinderen, is een tijd van genade, een tijd van en een oproep tot bekering voor jou en de toekomstige generaties. Daarom roep Ik jullie op, lieve kinderen, bid meer en open jullie hart voor mijn Zoon Jezus. Ik ben bij jullie en hou van jullie allen en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

 

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

- 2 november 2018 -


"Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart lijdt als Ik kijk naar mijn kinderen, die de Waarheid niet beminnen, die haar verbergen; als Ik kijk naar mijn kinderen, die bidden zonder gevoel en werken. Ik ben bedroefd als Ik tegen mijn Zoon zeg, dat velen van mijn kinderen geen geloof hebben en dat ze Hem, mijn Zoon, niet kennen. Daarom roep Ik jullie op, apostelen van mijn liefde, doe je best in het diepst van de menselijke harten te kijken, daar zullen jullie zeker de kleine verborgen schat vinden. Kijken op deze manier is barmhartigheid van de hemelse Vader. Het goede ook daar te zoeken waar het grootste kwaad is, proberen elkaar te begrijpen en niet te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En Ik, als Moeder, vraag jullie naar Hem te luisteren.
Mijn kinderen, de geest is sterker dan het vlees en gedragen door liefde en werken overwint hij alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft julie bemind en bemint jullie. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één met Hem zijn. Hij is het Licht van de wereld en niemand en niets zal Hem kunnen stoppen in de uiteindelijke heerlijkheid. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bevreesd om van de Waarheid te getuigen. Getuig van haar met enthousiasme, met werken, met jullie offers en boven alles in nederigheid. Getuig van de Waarheid tegenover allen, die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal naast jullie staan, Ik zal jullie bemoedigen. Getuig van de Liefde, die nooit eindigt, omdat ze komt van de hemelse Vader, die eeuwig is en die de eeuwigheid aan al mijn kinderen aanbiedt. De Geest van mijn Zoon zal met jullie zijn.
Mijn kinderen, opnieuw roep Ik jullie op: bid voor jullie herders, bid dat de Liefde van mijn Zoon hen mag leiden. Dank jullie."

 

Geen Kerkelijke goedkeuring

Er is geen definitieve kerkelijke uitspraak over Medjugorje. De bisschop van Mostar, mgr. Zanic, concludeerde in 1986 dat het vaststaat dat er geen bovennatuurlijk karakter van de verschijningen is: constat non de supernaturalitate. Paus Johannes Paulus II nam daarop het oordeel uit handen van mgr. Zanic en legde het één niveau hoger in de handen van de toenmalige joegoslavische bisschoppenconferentie. Deze concludeerde in 1991 in de verklaring van Zadar dat het niet vaststaat dat er een bovennatuurlijk karakter van de verschijningen is: non constat de supernaturalitate. Zij verklaarde tevens dat Medjugorje een plaats is van gebed en dat private bedevaarten zijn toegestaan. Dit is het oordeel tot op de dag van vandaag. In juni 2006, met de 25e verjaardag van de verschijningen, verklaarde de bosnische kardinaal, Vinco Puljic, dat de Congregatie voor de Geloofsleer een nieuwe commissie benoemt om Medjugorje te onderzoeken. Hij verklaart dat iemand van het Vaticaan er in zal plaatsnemen en dat men af wil van de richtlijn dat er vanuit de kerk geen bedevaarten naar Medjugorje georganiseerd mogen worden, alleen private bedevaarten.

Laatste Nieuws

Pewsitter.com
St. Jacobuskerk in Medjugorje April 10, 2008 - In Europa berichtte de pers onlangs dat de kwestie van Medjugorje -- het befaamde verschijningsoord in Bosnië-Herzegowina -- rechtstreeks in handen van het Vaticaan gekomen is.
De verschijningen zullen niet geaccepteerd of verworpen worden door lokale of regionale functionarissen van de Kerk totdat hen opdracht gegeven wordt hoe en wanneer zo te doen door Rome, berichten functionarissen nu -- in een van de grotere ontwikkeling in dit geval sinds het begin van de verschijningen. "Ik kan het bevestigen," verklaart monseigneur Mato Zovkic, vicaris-generaal van het aartsbisdom Sarajevo.

17 maart 2010 - RKK-Nieuws:
Paus Benedictus XVI stelt onderzoekscommissie Medjugorje in
Het Vaticaan is begonnen met een formeel onderzoek naar de vermeende verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Medjugorje, Bosnië-Herzegovina. Dat heeft de Vaticaanse perdienst vandaag laten weten.
Het onderzoek zal worden verricht door een internationale commissie van kardinalen, bisschoppen, theologen en andere experts. Commissievoorzitter is de Italiaanse kardinaal Camillo Ruini. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de Congregatie voor de Geloofsleer. Sinds 1981 hebben al dertig miljoen pelgrims Medjugorje bezocht.

De internationale onderzoekscommissie naar de verschijningen in Medjugorje is op 26 maart een eerste keer bijeen geweest.