Maryja w Biblii

 

W których miejscach Ewangelii pojawia się Matka Boża?

Częstotliwość pojawiania się Maryi w Ewangeliach zależała od celu jaki przyświecał Autorowi natchnionym. W najstarszej Ewangelii św. Marka, Matka Boża poza krótką wzmianką w 6,3 nie występuje. Późniejsi ewangeliści, szczególnie Mateusz i Łukasz układając materiał własnych relacji dodali te części, które daleko wykraczały poza tekst Marka. Mowa tu głównie o tzw. Ewangelii dzieciństwa, gdzie Matce Bożej została przypisana stosunkowo duża rola w życiu Jezusa. Natomiast św. Jan wolał zaakcentować szczególną rolę Maryi w końcówce życia Jezusa.

Patrząc całościowo na Ewangelię można stwierdzić, że Maryja pojawia się w początkach lub końcu życia lub działalności Syna Bożego. Poza tym w kilku nieznacznych miejscach, które nie odgrywały istotnej roli w Jego działalności. Można powiedzieć, że są to raczej momenty przypadkowe np. wówczas, gdy Maryja wraz z krewnymi chciała spotkać się i porozmawiać ze swoim synem.

W jaki sposób ewangeliści przedstawiają Maryję?

Mimo tak niewielu relacji o Matce Bożej w tekstach natchnionych, należy z mocą stwierdzić, że była Ona obecna przy swoim Synu od początku do końca Jego życia i działalności. Jest to obecność „milcząca”, lecz wierna. Matka Boża nigdy nie wpływała w sposób decydujący na charakter Jego misji. Nie wiemy nawet, czy przez cały czas wędrowała razem z Nim. Z pewnością jednak można Ją nazwać najwierniejszą uczennicą Pana, która wytrwała przy Synu aż do Jego śmierci na krzyżu, o czym pisze Jan.

Nie da się ogólnie scharakteryzować osoby Maryi na podstawie całej Ewangelii. Każda z sytuacji ukazuje jakąś cechę z jej cichego, skromnego życia. Przykładowo w scenie rozmowy z archaniołem Gabrielem widzimy Matkę Bożą pełną wiary i pokory, ale także Jej ludzką przezorność. W Kanie Galilejskiej widzimy Jej umiejętność dostrzegania ludzkich spraw zanim zauważą je ludzie, których one dotyczą. Na końcu pełna bólu scena śmierci Jezusa pokazuje szczyt Jej zaufania do Boga, które wyraziło się w całkowitej, chociaż z pewnością ogromnie bolesnej zgodzie na śmierć Syna. Jest w tym wszystkim tak niezmiernie bliska wszystkim ludzkim losom.