Mariaverering

Nadere uitleg over Mariaverering, dogma's e.d.

Onbevlekte Ontvangenis:

Vaak wordt de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verward met het feit dat Maria zwanger raakte van Jezus zonder dat zij 'omgang met een man' had, zoals de oude bijbelvertaling scheef.
De aanduiding "Onbevlekte Ontvangenis" is een antwoord op een eeuwenoude kwestie: het kon toch niet zijn dat Jesus geboren was uit een zondige vrouw?

Na de zondeval van Adam en Eva waren alle mensen met de erfzonde belast. Verkeerde neigingen, zwakte van geest en lichaam, zinnelijke begeerte, dat alles en nog veel meer was hun lot geworden. Een lot dat van generatie op generatie werd doorgegeven. Zonder een theoretische ingreep zou dat ook voor Maria gelden en dan volgens de wetten van de logica ook voor haar zoon. Over dit probleem is in de katholieke kerk eeuwenlang gediscussieerd totdat uiteindelijk, in 1854, de knoop werd doorgehakt en het dogma van Maria's onbevlekte ontvangenis werd afgekondigd: op Maria, de gezegende onder de vrouwen, was de erfzonde niet van toepassing. Bij haar conceptie werd de erfzonde niet doorgegeven. Dit meisje kon de moeder van God worden.

Dit dogma van de onbevlekte ontvangenis werd op 8 december 1854 werd afgekondigd door paus Pius IX "Ineffabilis Deus", wat onder Rooms Katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang zette.

Sindsdien heet het feest "Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria". In het jaar 1858 heeft Maria dit dogma in Lourdes aan Bernadette bevestigd. Op de vraag van Bernadette "Wie zijt gij", antwoordde Maria: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis."
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria wordt elk jaar op 8 december gevierd. Het is het leerstuk van Maria's vrijwaring van de erfzonde en alle andere zonden, als voorrecht aan haar als enige mens geschonken omdat zij de moeder van Jezus is geworden. Zij ontving, met andere woorden, een onbevlekte ziel.

Mariaverering:

Het meest prominent is Maria aanwezig in de katholieke en orthodoxe volksdevotie waarin de Mariaverering een dominante plaats inneemt. Volgens de officiële kerkelijke leer kan Maria nooit de plaats van Jezus als verlosser van de zonde vervangen en verwijst zij altijd naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen de mens en God.

Vormen van Mariaverering zijn Mariafeesten, Mariagebeden en Maria-bedevaarten.

Mariaverering is géén folklore. Maria wijst ons nog steeds de weg naar Jezus. Wie dat gebaar niet ziet, heeft het niet goed begrepen.'
Maria leerde ons hoogstpersoonlijk in 1830 tijdens haar verschijning in Parijs het gebed: "O, Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen".

Altijd Maagd:

In de christelijke oudheid vinden wij voorts meerdere geschriften waarin verteld wordt over de blijvende maagdelijkheid van Maria. Haar huwelijk met Jozef wordt als 'Jozefshuwelijk' nog altijd als terminologie gebruikt voor een geestelijke, niet-seksuele huwelijksgemeenschap. Het vroege geloof van de Oude Kerk en de kerkvaders, dat God de vrouw waaruit zijn zoon geboren werd zeker maagdelijk gehouden heeft, werd later steeds meer uitgewerkt. Het geloof dat Maria voor, tijdens en na de geboorte van Christus haar maagdelijkheid behield wordt tegenwoordig nog doorgegeven door de Katholieke Kerk en de Orthodoxe.

De Bijbel en Maria:

In de bijbel wordt inderdaad niet zo erg veel over Maria gesproken. Maar er zijn ook nog de apocriefe boeken. Katholieken noemen deze de "deutero-kanonieke boeken". Er komen met betrekking tot het leven van Maria veel meer bijzonderheden in voor dan het in de bijbel opgenomen Nieuwe Testament. Joodse rabbijnen hebben omstreeks het jaar 100 een lijst samengesteld van de Heilige Schriften. Alleen de op die lijst voorkomende schriften zagen ze als goddelijk. Ze waren "kanon" de richtsnoer voor het geloof.

Maria Tenhemelopneming (Dogma-verklaring):

Tijdens het eerste Vaticaans concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria gevraagd. In 1950 kondigde Paus Pius XII officieel het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus.

Maria Koningin:

De gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde wordt in de Katholieke Kerk gevierd op 22 augustus, in het octaaf van het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming. Het is tevens een eretitel van Maria.
De gedachtenis werd door Paus Pius XII ingevoerd in het jubeljaar 1953-1954. Aanvankelijk werd het als feest gevierd op 31 mei. Toen echter het feest van Maria-Visitatie na het Tweede Vaticaans Concilie van 2 juli naar 31 mei verschoven werd, verplaatste men de gedachtenis van Maria als Koningin van hemel en aarde van 31 mei naar 22 augustus.
De gedachtenis van dit feest correspondeert ook met het vijfde glorievolle geheim van de heilige Rozenkrans.

Mijn eigen mening:

Na alle moeilijke begrippen hierboven omschreven, wil ik graag nog even mijn eigen gevoelsbeleving tot Maria weergeven.
Hiervoor is het belangrijk eerst mijn levensverhaal te lezen: Wonderbaarlijke genezing
Ik geloof ik in het mysterie van de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Hij is de Schepper van al wat bestaat en Zijn macht is veel groter dan wij ons ook maar kunnen voorstellen. Mijn pagina's tonen u informatie over onze moeder Maria, de Koningin van de Hemel en Kroon van alle deugden, van de moederschoot af zonder zonde.

Maria verscheen op deze wereld om ons te waarschuwen. Groots en indrukwekkend zijn haar woorden tijdens haar verschijning in La Salette: "Als Mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, word Ik gedwongen de Hand van Mijn Zoon te laten gaan". Zij doelt hier op het einde der tijden. De bedrukte houding, de vloeiende tranen en de woorden van Maria zijn de uitdrukking van Haar bezorgdheid en toegenegenheid tot de mensen: "…..nooit zullen jullie Mij kunnen vergoeden, wat Ik voor jullie heb gedaan". Maria vraagt om veel te bidden; om zo de aarde te redden. Zij vraagt bekering, gebed en boete. Maria wijst op de genaderijkdom van het rozenkransgebed en zij vraagt en smeekt: "laat u verzoenen met God". Zij zegt: "Ik wil, dat iedereen gered wordt, zowel de slechten als de goeden. Ik ben de Moeder van de Liefde, de Moeder van allen; jullie zijn allemaal mijn kinderen. Daarom wil ik dat allen gered worden. Dit is de reden, dat ik de hele wereld uitnodig tot gebed".

Ik bid vaak tot Maria, omdat zij als tussenpersoon is, die tot Jezus leidt. Zij heeft al veel afvalligen teruggeleid tot haar Zoon. Zij is een liefdevolle moeder voor ons allemaal.

Sinds 1531 verschijnt Maria aan de wereld:

 • Guadalupe 1531
 • Parijs 1830
 • Rome 1842
 • La Salette 1846
 • Lourdes 1858
 • Pontmain 1871
 • Pellevoisin 1876
 • Gietrzwald 1877
 • Knock 1879
 • Fatima 1917
 • Beauraing 1932
 • Banneux 1933
 • Syracuse 1953

Deze verschijningen zijn allemaal goedgekeurd door de Rooms-katholieke kerk. Tijdens alle verschijningen wijst Maria op onze zonden en adviseert ons meer te bidden. Constant verwijst Maria de mensen naar Haar liefdevolle zoon Jezus. Hij is de hoogste van allemaal.
Tussen de Rooms-katholieken heb je echte Maria-vereerders. Ik ben er eentje van. Anderen vinden dat soms overdreven. Maar de 7 miljoen bezoekers van o.a. Lourdes geven aan welke belangrijke plaats Maria inneemt bij de mensen.

Leo de Bondt