Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer)

Aankondiging van de Heer

Feestdag 25 maart 

In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar Nazaret in Galilea; naar een maagd die verloofd was met Jozef, die uit het huis van David stamde.
Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u".
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen".

"Maar hoe moet dat dan?", zei Maria tegen de engel. "Ik heb geen omgang met een man".
De engel antwoordde haar: "De Heilige Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk".
Toen zei Maria: "Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt". Toen ging de engel van haar weg.

Op deze dag wordt in het bijzonder de geboorte van de Heer aangekondigd. De engel Gabriel kondigt Maria een vreugdevolle boodschap aan.
Op deze dag krijgt de menswording van God reeds zijn bijzondere betekenis. God die zich wil openbaren door zijn Zoon.
Voorafgaande aan het hoogfeest van Kerstmis zal deze zijn vervulling krijgen met het Paasfeest.
De dag waarop Jezus de wereld verlost heeft van de dood door de zonden. Wij vieren deze dag vandaag als een Mariafeest.
Meer moeten wij echter blijven stilstaan aan de Menswording van God zelf.

Almachtige God,

Gij hebt de heilige Geest uitgestort
in het hart van de maagd Maria, uw toegewijde dienares,
en haar tot tempel gemaakt van uw mens geworden Zoon.
Verhoor ons gebed:
laat ons met vreugde het woord des levens aanvaarden
en het vol ijver in daden omzetten.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Maria staat stevig in het fundament van haar geloof, van haar eigen relatie met God en pas als ze merkt dat dit Woord past binnen haar relatie met God,
gaat ze accoord met deze blijde Boodschap van de engel.
Het is vandaag inderdaad een hoogfeest. Omdat de vader ons zijn Zoon heeft gegeven. Omdat de Zoon ons leven heeft willen delen in al zijn facetten.
Omdat Maria bereid was mee te doen met God die met haar een onbegaanbare weg wilde bewandelen.
Een hoogfeest voor ons, want de Vader gaf zijn Zoon aan ons. De Zoon gaf zichzelf aan ons en Maria gaf haar Jezus aan ons.
Negen maanden voor Kerstmis vieren we het nieuwe begin van een leven met God. Meer dan een hoogfeest waard. Amen.