Litanie van alle Heiligen

Deze litanie wordt gebeden op St. Marcus en op de drie Kruisdagen (maandag, dinsdag en woensdag vóór het feest van Jezus' Hemelvaart). 

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
H. Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
H. Maria, bid voor ons.
H. Moeder van God,
H. Maagd der maagden,
H. Michaël,
H. Gabriël,
H. Rafaël,
Alle heilige engelen en aartsengelen, bid voor ons.
Alle heilige koren van de zalige geesten,
H. Johannes de Doper,
H. Joseph,
Alle heilige aartsvaders en profeten,
H. Petrus,
H. Paulus,
H. Andreas,
H. Jacobus,
H. Johannes,
H. Thomas,
H. Jacobus,
H. Philippus,
H. Bartholomeus,
H. Mattheus,
H. Simon,
H. Thaddeus,
H. Matthias,
H. Barnabas,
H. Lucas,
H. Marcus,
Alle heilige apostelen en evangelisten,
Alle heilige leerlingen van de Heer,
Alle heilige onnozele kinderen,
H. Stephanus,
H, Laurentius,
H. Vincentius,
HH. Fabianus en Sebastianus,
HH. Johannes en Paulus,
HH. Cosmas en Damianus,
HH. Gervasius en Protasius,
Alle heilige martelaren,
H. Silvester,
H. Gregorius,
H. Amhrosius,
H. Augustinus,
H. Hiëronymus,
H. Martanus,
H. Nicolaas,
Alle heilige bisschoppen en belijders,
Alle heilige kerkleraren,
H. Antonius,
H. Benedictus,
H. Bernardus,
H. Dominicus,
H. Franciscus,
Alle heilige priesters en levieten,
Alle heilige monniken en kluizenaars,
H. Maria Magdalena,
H. Agatha,
H. Lucia,
H. Agnes,
H. Cecilia,
H. Catherina
H. Anastasia
Alle heilige maagden en weduwen,
Alle heiligen van God,
Wees genadig, spaar ons, Heer.
Wees genadig, verhoor ons, Heer.
Van alle kwaad, verlos ons, Heer.
Van alle zonde, verlos ons, Heer.
Van Uw gramschap,
Van een plotselinge en onvoorziene dood,
Van de listen van de duivel,
Van gramschap, haat en alle kwade wil,
Van de geest van onkuisheid,
Van bliksem en onweer,
Van de gesel van aardbeving,
Van pest, hongersnood en oorlog,
Van de eeuwige dood,
Door het geheim van Uw heilige menswording,
Door Uw komst,
Door Uw geboorte,
Door Uw doopsel en Uw heilig vasten,
Door Uw kruis en Uw lijden,
Door Uw dood en Uw begrafenis,
Door Uw heilige verrijzenis,
Door Uw wondervolle Hemelvaart,
Door de komst van de Heilige Geest, de vertrooster,
Op de dag van het oordeel,
Wij, zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons wilt sparen, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons genadig wilt zijn,
Dat Gij U gewaardigt ons tot een ware boetvaardigheid te brengen,
Dat Gij U gewaardigt Uw heilige Kerk te besturen en te bewaren,
Dat GIJ U gewaardigt dc paus en de gehele geestelijkheid in de heilige godsdienst te bewaren,
Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de heilige Kerk te vernederen,
Dat Gij U gewaardigt aan de christelijke koningen en vorsten vrede en ware eendracht te schenken,
Dat Gij U gewaardigt aan de gehele christenheid vrede en eenheid te geven,
Dat Gij U gewaardigt alle dwalenden tot de eenheid van de Kerk terug te roepen, en alle ongelovigen tot het licht van het Evangelie te brengen,
Dat Gij U gewaardigt onszelf in Uw heilige dienst te versterken en te bewaren,
Dat Gij onze harten tot hemelse verlangens wilt opwekken,
Dat Gij al onze weldoeners met eeuwige goederen wilt vergelden,
Dat Gij onze zielen en de zielen van onze broeders, naastbestaanden en weldoeners voor de eenwige verdoemenis wilt behoeden,
Dat Gij U gewaardigt de vruchten van de aarde te geven en te bewaren,
Dat Gij U gewaardigt aan alle overleden gelovigen de eeuwige rust te geven,
Dat Gij U gewaardigt ons gebed te verhoren, Zoon van God,
Lam Gods, dat de zouden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, outferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons
Onze Vader (in stilte)
P. En leid ons niet in bekoring;
M. Maar verlos ons van het kwade.