Onze Lieve Vrouw van La Vang

De Heilige van Vietnam

In 1552 werd de familie Le, die de dynastie over Vietnam had, gemanipuleerd door zijn belangrijkste Regent, Mac Dang Dung. Aan het hof ontwikkelde zich een felle machtsstrijd tussen twee families van rijke landeigenaren, de Trinh-clan en de Nguyen-clan. Dit resulteerde er in, dat Vietnam werd verdeeld in twee gebieden onder deze families Trinh en Nguyen. De familie Trinh regeerde over het noordelijke gebied; de families Le en Nguyen over het zuidelijke gebied. Verscheidene later jaren, brak de oorlog tussen de families Trinh en Nguyen uit. Het hoofd van de Nguyen-clan vestigde hun hoofdstad in een verre plaats, genoemd Kat Dinh, ver van de ruzies. De Nguyen's openden hun domein voor buitenlandse koopvaardijschepen in ruil voor kanonnen en munitie tegen hun noordelijke tegenstanders. In 1593, werden het rooms-katholieke geloof geïntroduceerd in Vietnam door Vader Diego Aduarte, een Dominicaan, die aan boord van een Spaans koopvaardijschip arriveerde. Hij vestigde een missie bij Kat Dinh.

 

Later handhaafde pater Francisco Buzoni, een Jezuïet, de missie van zijn voorganger door goede relaties aan te knopen met de familie Nguyen. Met de komst van pater Francisco de Pina, een Italiaanse Jezuïet, die de Vietnamese taal vloeiend sprak, gingen veel mensen over tot het rooms-katholieke geloof, met inbegrip van de tante van de koning. Door het voortdurende evangelisatiewerk van de paters Jezuïeten waren er na enige tijd zevenendertig parochies rond Kat Dinh gevestigd, dicht bij de kustlijn van Vietnam. In 1624 arriveerde pater Alexander de Rhodos, een Franse Jezuïet. Hij maakte een begin met het Vietnamese alfabet, dat vandaag de dag nog in Vietnam wordt gebruikt. Meer dan veertig jaar werd het Katholicisme oogluikend getolereerd om via de ontstane relaties met Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk en Portugal hun florerende handel voort te kunnen zetten. In 1788 breidde de Nguyen dynastie haar grondgebied zuidwaarts uit en herenigde zij de Noordelijke en Zuidelijke gebieden in wat nu Vietnam is. De hoofdstad werd opnieuw verplaatst, zestig kilometers zuidwaarts naar Hue en dit werd de officiële hoofdstad van Vietnam in 1789.

De vervolging van het rooms-katholieke geloof dateert al vanaf 1640, toen Nguyen heersers verschil van mening kregen met de Spaanse handelaars en twee missionarissen doodden. In 1645 werd pater Alexander de Rhodos geholpen om uit Vietnam te ontsnappen, nadat een aantal parochianen in het gebied van de Kat Dinh tijdens een schermutseling met de lokale bandieten werden gedood. De periodieke vervolgingen van de Vietnamese rooms-katholieken ging verder en escaleerde in 1798, toen de Dynastie Nguyen het katholieke geloof als een sekte bestempelde, die door vreemdelingen was geïntroduceerd met de bedoeling om de werkende klasse in opstand te laten komen tegen de Nguyen dynastie. Een paar maanden later werden directe aanvallen gericht tegen alle zevenendertig parochies bij Dinh Cat met de bedoeling het uitroeien van katholieke burgers en het nivelleren van de parochies. Meer dan 100.000 Vietnamese katholieken stierven als martelaren.

De eerste verschijning van de Onze Lieve Vrouw van La Vang aan de Vietnamezen vond plaats tijdens deze grote vervolging in 1798. Dit was het jaar, waarin de antikatholieke koning Canh'Minh bevel gaf om alle rooms-katholieke kerken en seminaries te vernietigen. Veel Christenen zochten hun toevluchtsoord in het diepe bos van La Vang in centraal Vietnam, waar zij honger en ziekte meemaakten en zij zichzelf voorbereiden op het martelaarschap. Een groot aantal van deze mensen leden vanwege het bittere koude weer, wilde dieren die hen beslopen, wildernisziekten en verhongering. 's Nachts verzamelden zij zich vaak in kleine groepen om de rozenkrans te bidden. Op zo'n nacht verscheen plotseling een hele mooie Vrouw in een lange mantel. Zij hield een kind in haar handen en twee engelen aan haar zijde. De mensen herkenden de Vrouw als Onze Heilige Moeder Maria. Onze Heilige Moeder troostte hen en vertelde hen om de bladeren van de omringende bomen te koken en als geneeskunde te gebruiken. Zij vertelde hen ook dat vanaf die dag, iedereen, die naar deze plaats kwam om te bidden, zijn gebeden verhoord zou zien. Dit vond plaats op een grasveld dicht bij de grote oude banyanboom, waar door de vluchtelingen werd gebeden. Alle aanwezigen bevestigden deze miraculeuze verschijning.

Vanaf de tijd, waarop Onze Lieve Vrouw van La Vang voor het eerst verscheen, bouwden de mensen, die in de jungle van La Vang hun toevluchtsoord zochten, een kleine en bescheiden kapel ter ere van Haar. Tijdens de volgende jaren vertelden de mensen in de regio het verhaal van de verschijning aan mensen in andere plaatsen. Ondanks de geïsoleerde ligging van de kapel in de hoge bergen bleven groepen mensen manieren vinden om de diepe en gevaarlijke wildernis te doordringen en zodoende tot Onze Lieve Vrouw van La Vang te bidden. Eerst kwamen de pelgrims met bijlen, speren, stokken en trommels om de wilde dieren te verjagen; daarna kwamen pelgrims met vlaggen, bloemen en rozenkransen. Nieuwe bedevaarten gingen elk jaar ononderbroken door, ondanks de vervolgingscampagnes. Nadat deze vervolgingingen officieel waren beëindigd, gaf bisschop Gaspar opdracht een kerk te bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw La Vang. Vanwege de moeilijke ligging en de beperkte financiering duurde het 15 jaar voordat de kerk van La Vang werd voltooid. De kerk werd ingehuldigd door Bisschop Gaspar in een plechtige ceremonie, waaraan door meer dan 12 000 mensen werd deelgenomen. Deze ceremonie duurde van 6 tot 8 augustus 1901. De bisschop riep Onze Lieve Vrouw van La Vang uit tot Beschermster van alle rooms-katholieken. In 1928 werd een grotere kerk gebouwd om plaats te kunnen bieden aan het groeiende aantal pelgrims. Deze kerk werd vernietigd in de zomer van 1972 tijdens de oorlog tussen Noord- en Zuid-Vietnam.

De geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van La Vang kreeg een steeds grotere betekenis, aangezien steeds meer gebeden van mensen werden beantwoord en ook officieel bevestigd werden. In april 1961 wees de Raad van Vietnamese Bisschoppen de heilige kerk van La Vang aan als Nationaal Heilig Maria-Centrum. In augustus 1962 verhief paus Johannes XXIII de kerk van La Vang tot de Basiliek van La Vang. Op 19 juni 1988 erkende Paus Johannes Paulus II tijdens de heiligverklaring van de 117 Vietnamese martelaren, openbaar en herhaaldelijk het belang en de betekenis van Onze Lieve Vrouw van La Vang en uitte de wens tot het herbouwen van de Basiliek van La Vang om de 200ste verjaardag van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van La Vang in Augustus 1998 te herdenken. Onze Lieve Vrouw van La Vang blijft een inspiratie voor hen, die lijden tengevolge van hun geloof en Zij blijft mensen uitnodigen te bidden en offers te brengen uit liefde voor hun geloof. Wij worden allemaal uitgenodigd om naar Maria te komen, zodat Zij ons aan haar Onbevlekte Hart te kan drukken en ons moed te geven in tijden van lijden en om uiteindelijk te worden verenigd met Haar Zoon Jezus Christus. Onze Lieve Vrouw van La Vang, bid voor ons.

In het huidige communistische Vietnam staat de rooms-katholieke minderheid net als andere godsdiensten onder strikte staatscontrole. Een lichte verbetering van de relaties tussen Vietnam en het Vaticaan in de afgelopen jaren heeft nog niet tot het aanknopen van diplomatieke betrekkingen geleid. De betrekkingen tussen het Vaticaan en het communistische Vietnam hebben kortgeleden een nieuwe deuk opgelopen door de benoeming van aartsbisschop Jean-Baptiste Pham Minh Man tot kardinaal van Ho Chi Minh Stad. Op 28 september 2003 benoemde paus Johannes Paulus II nl. 31 kardinalen onder wie de Vietnamees Jean-Baptiste Pham Minh Man. Het regiem in Hanoi is namelijk fel tegen deze benoeming. Vietnam weigert de benoeming van Pham Minh Man te aanvaarden. Door zonder overleg tot de benoeming over te gaan, heeft het Vaticaan de afspraken met de Vietnamese regering geschonden, verklaarde een functionaris van de regeringscommissie voor godsdienstzaken. Aan de benoeming van Jean-Baptiste Pham Minh Man (69) tot aartsbisschop van Ho Chi Minh Stad in 1998 was al jarenlang gekibbel tussen Vietnam en het Vaticaan voorafgegaan.