Kroontje Heilige Michael

De beloften van de Heilige Aartsengel Michaël

De H. Michaël, die op zeker dag verscheen aan de bekende Dienares van God, de H. Antonia da Astonac, in Portugal, welke zich buitengewoon beijverde voor zijn eredienst, verklaarde haar zijn verlangen, dat men ter zijner eer, de negen groeten zou bidden in verband met de Negen Koren van Engelen. Hij beloofde aan al wie hem deze eer zou bewijzen, het gezelschap van negen Engelen, gekozen uit de Negen Engelenkoren, telkens als de bidder ter Heilige Tafel zou gaan. Hij beloofde ook aan al degenen, die dagelijks deze negen groeten zouden bidden, zijn bescherming en die van de Heilige Engelen, gedurende heel hun leven en na hun dood de vlugge verlossing uit het vagevuur, zowel voor henzelf als voor hun verwanten (Uit het leven van de H. Antonia, B II, H.4).

Hoe bidden we het Kroontje van de H. Aartsengel Michaël:


Aan de medaille bidt men: "God, kom mij ter hulp". "Heer, haast U mij te helpen". "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen".

Men behoudt de vier eerste kralen na de medaille voor het einde, en men begint met de eerste grote kraal, zeggend:

Eerste Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten het vuur van de volmaakte liefde. Amen.

1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Eerste Koor der Engelen.

Tweede Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Cherubijnen, Heer God, doe ons de weg van de ondeugd verlaten en de weg van de christelijke volmaaktheid volgen. Amen.
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Tweede Koor der Engelen.

Derde Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Tronen, Heer God, stort in onze harten een ware en rechtzinnige nederigheid. Amen.
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Derde Koor der Engelen.

Vierde Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Heerschappijen, Heer God, verleen ons de genadige bijstand om onze zinnen te versterven en onze kwade driften te beteugelen. Amen.
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Vierde Koor der Engelen.

Vijfde Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Machten, heer God, gelief onze zielen te beschermen tegen alle verleidingen van de duivelen. Amen.
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Vijfde Koor der Engelen.

Zesde Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Krachten, Heer God, laat ons niet onder de bekoring bezwijken, maar verlos ons van alle kwaad. Amen.
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Zesde Koor der Engelen.

Zevende Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Overheden, Heer God, verrijk onze zielen met de geest van een ware en rechtzinnige gehoorzaamheid. Amen
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Zevende Koor der Engelen.

Achtste Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Aartsengelen, Heer God, verleen ons de genade van volharding in het Geloof en de Goede Werken, om eens de Hemelse Glorie te mogen bezitten. Amen
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Achtste Koor der Engelen.

Negende Groet

Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Engelen, Heer God, bewaar ons gedurende ons sterfelijk leven, en breng ons tot de Eeuwige Zaligheid van de Hemel. Amen.
1 Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Negende Koor der Engelen.

Om te eindigen bidt men op ieder van de 4 kralen (nummers 10; 11; 12 & 13), na de medaille, één Onze Vader:

- de eerste ter ere van de H. Michaël,
- de tweede ter ere van de H. Gabriël,
- de derde ter ere van de H. Rafaël,
- de vierde ter ere van onze H. Engelbewaarder.

Ten slotte bidt men de "Antifoon", "het Vers" en "de Oratie":

Antifoon:

"Roemrijke Michaël, Hoofd en Prins van het Hemelse Heer, Trouwe Beschermer van de zielen, Overwinnaar van de oproerige geesten, Bevoorrechte Dienaar van Gods Huis, na Jezus, onze Wonderbare Leider, die zozeer uitmunt door voortreffelijkheid en deugd, gelief ons te verlossen van al onze ellende, wij die met een groot vertrouwen uw bijstand afsmeken, en door uw verheven voorspraak, geef dat wij al de dagen van ons leven trouw opgaan in de dienst van God".

V . - Bid voor ons, Heilige Michaël, Prins van Christus’ Kerk.
R. - Opdat wij ZIJN beloften waardig worden.

Oratie: Laat ons bidden:

Almachtige en Eeuwige God die, door een wonderdaad van Goedheid en Barmhartigheid, voor het heil van de zielen, de roemrijke Heilige Aartsengel Michaël aangesteld hebt als Prins van Uw Heilige Kerk, wij smeken U door zijn genadige bescherming ons van al onze vijanden te verlossen, zodat zij ons in ons sterf uur niet kunnen kwellen; maar laat ons door hem tot uw Aanbiddelijk en Transcendente Wezen opgaan; door Jezus Christus Onze Heer. Amen.

Gebed tot ST. MICHAEL

ter verdediging van de Kerk
van Paus Leo XIII:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.