Het Kroontje van de Heilige Maagd Maria


Het Kroontje

Kom, heilige Geest, wees in de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

 • En Gij zult het aanschijn van de wereld vernieuwen.

Laat ons bidden:
God, Gij openbaart U aan de gelovigen. Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt. Laat ons ook het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken en de vreugde van zijn bijstand ondervinden. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader.

 • Wij mogen u eren, omdat de werken van God in u geopenbaard werden

 • Onze Vader…

Wij prijzen u, Maria, omdat God u heeft geroepen om moeder te worden van zijn Zoon.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij prijzen u, Maria, luisterende Maagd, die het woord van God aanneemt in geloof, en ernaar handelt.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij prijzen u, Maria, omdat gij de genade van God hebt beleefd en uzelf hebt aangeboden in gevende liefde.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij prijzen u, Maria, omdat gij als de nieuwe vrouw uw leven in dienst hebt gesteld van het Rijk Gods.

 • Wees gegroet, Maria…

Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon.

Wij mogen u eren, omdat gij de roeping van God in trouwe liefde hebt beleefd.

 • Onze Vader…

Wij danken u, Maria, omdat gij als eerste gelovige het voorbeeld hebt gegeven van een mens die Gods Woord wil volbrengen.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij danken u, Maria, omdat gij als nederige vrouw aangegeven hebt hoe wij in onze menselijkheid kunnen uitzien naar Gods belofte in Jezus.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij danken u, Maria, omdat gij als biddende vrouw eerst gekozen hebt om ten dienste te staan van het heil van de mensen, opdat Gods wil mag geschieden.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij danken u, Maria, omdat gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een verloste mens, die het kruis van Christus aanvaardt als verlossing van allen.

 • Wees gegroet, Maria…

Wees gegroet, Maria, Bruid van God de heilige Geest.

 • Wij mogen u eren, omdat gij ons liefhebt als een zorgende moeder, die ons door het leven begeleidt naar God, onze Vader.

 • Onze Vader…

Wij beminnen u, Maria, omdat gij met moederlijke liefde bijdraagt tot de geboorte van de gelovigen en zorg draagt voor onze groei naar volwassenheid.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij beminnen u, Maria, omdat gij ons liefhebt als uw kinderen en voor onze zorgen ten beste spreekt bij Jezus, uw Zoon.

 • Wees gegroet, Maria…

Wij beminnen u, Maria, omdat gij en moeder van de Kerk zijt, en de hele mensengemeenschap wil verenigen in het éne lichaam van Christus.

 • Wees gegroet, Maria...

Wij beminnen u, Maria, omdat gij voor ons een hoopvol teken zijt op de weg naar het Rijk van God.

 • Wees gegroet, Maria…

Laat ons bidden:

Heilige Maagd Maria,
Gij hebt geleefd in deze wereld, een mens zoals wij,
Gij hebt het woord van God gehoord en in Hem geloofd,
Gij weet hoe moeilijk het is de wil van God te volbrengen.
Help ons geloven
dat God tot ons spreekt in zijn Zoon, Jezus Christus,
dat God onder ons woont in de liefde voor alle mensen.
Toon ons Jezus, uw Zoon.
Open ons hart en onze ogen,
zodat wij Hem mogen vinden in de wereld waarin wij leven,
en Hij ons mag brengen in uw Rijk van liefde dat altijd duurt.
Amen.

Ik bedankt het Montfortaans Mariaal Centrum te Leuven (België); website: http://www.montfortsite.be/nl/frameset10_contact.htmlvoor het mogen gebruiken van "Het Kroontje van de Heilige Maagd Maria"

Ik bedankt de webmaster Lady Jean van de website: http://www.rosaryandchaplets.com/ voor haar toestemming om de afbeelding The Little Crown of the Blessed Virgin Mary"te mogen gebruiken.