Het leven en betekenis van de Heilige Maagd Maria

 

Onvruchtbaarheid is in de joodse traditie een tragische zegen. De vrouw die eraan lijdt ondergaat de last van kinderloosheid klagend en smekend en steevast wordt haar schoot gereserveerd voor een goddelijk kind. Dat was het lot dat Anna, de latere moeder van Maria, deelde met Sara, Rebekka en Rachel, de drie aartsvaderlijke moeders. "Ik ben een vervloeking geworden in de ogen van Israël. Zij hebben mij bespot en uit de tempel weggehoond", klaagde Anna. Nog geen dag later kondigde een engel haar een kind aan. "Heel de wereld zal over uw nakomelingschap spreken". Alles jubelde in echtgenote van de tempelpriester Joachim. Zo groot was haar opluchting dat zij in haar opwinding bezwoer haar kind als gave aan de tempel af te staan, zodat het haar Heer zijn leven lang zou dienen. Dat kind was Maria, de moeder van het westen, godin over leven en dood en behoedster der zielen. Op de dag van haar geboorte riep Anna luid: "Op deze dag is mijn ziel groot gemaakt". Zorgzaam gaf ze het kind de borst en noemde het naar het bittere water, dat in het verre India met de naam Maya, begoocheling, werd aangeduid. Maria is ons meest nabije mysterie. Ondanks dat de evangelisten haar nauwelijks noemen is zij de grootheid van de ziel.

De Heilige Anna wordt in de kerk beschouwd als de moeder van Maria. Ze werd, zo zegt het Testament, pas op late leeftijd zwanger. Ze was gehuwd met de Heilige Joachim, de vader dus van Maria. Maria was een rechtstreekse afstammelinge van koning David, wat Jezus het recht gaf om de Joodse troon te bestijgen.

Heilige Anna

Maria zou op 8 september in Nazareth zijn geboren.

De Kerk viert met vreugde de geboorte van Maria. Met haar geboorte kwam de Verlossing dichterbij, want zij werd uitverkoren om de Messias te baren. Negen maanden vóór dit feest viert de Kerk Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. De datum 8 september gaat terug op de dag dat in Jeruzalem het kerkgebouw op Maria’s vermeende geboortehuis werd ingewijd

In het Oude Testament wordt zij aangeduid als Miriam of Mirjam (Hebreeuws), historisch beschouwd als de oudste vorm van Maria; in de vroege Griekse en Latijnse versies van het Nieuwe Testament als Mariam of Maria.De betekenis van de naam “Maria” is onzeker. De meest gebruikelijke verklaring is: “Bitter”, “bedroefd”, “zee”.

Mirjam in het Hebreeuws is een combinatie van de twee Hebreeuwse woorden mar “druppel”, en jam “zee”', dus “druppel van de zee”.
Huidige namen, die daarvan zijn afgeleid zijn onder andere:
Manel, Manou, Manouk, Manuela, Manuella, Malou, Malouk, Maaike, Maike, Macy, Manja, Manon, Mara, Mari, Marie, Marica, Marian, Marianne, Marie-Anne, Mariska, Marina, Marja, Marjet, Marjetta, Marjolein, Marjoleine, Marjolijn, Marjon.

De naam “Maria” werd niet alleen aan het gewone volk, maar ook in hogere kringen gegeven.In de familie van Koning Herodes komen bijvoorbeeld veel Maria’s voor.
Aangenomen wordt dat Maria is opgegroeid als ieder kind, maar dat zij steeds geprobeerd heeft, het goede te doen. Zij was vroom en bad veel.

Maria heeft reeds als meisje haar leven aan God willen wijden.
Ze zou in de tempel in Jeruzalem zijn opgevoed door tempelvrouwen tezamen met andere tempelkinderen.
In de tempel heeft Maria de belofte, haar maagdelijkheid te bewaren, afgelegd.

Zoals meestal in die tijd, zochten de ouders van Maria, toen zij huwbaar was geworden (12 jaar), een man voor haar.
Het was niet gebruikelijk dat men zich daartegen verzette.
In ieder geval werden Jozef en Maria voor elkaar bestemd en verloofden zij zich.

In de bijbel staat: “God zond de engel Gabriel naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, naar een maagd verloofd met een man uit het huis van David, Jozef geheten, en deze maagd heette Maria”.
De Engel sprak tot haar: “Wees gegroet, gij die zoveel genade ontvangen heeft. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen”.
Door het zien van de engel en door diens woorden was zij ontsteld. En zij vroeg zich af wat deze begroeting kon betekenen? Maar de engel zei tot haar:
"Vrees niet Maria, zie gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven, Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Maria sprak: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord. (Lucas 1,26-38).

Maria werd aldus zwanger door de heilige Geest.

Aankondiging door de Engel

Haar man, Jozef, een rechtschapen mens, wilde haar niet in opspraak brengen en besloot in stilte van haar te scheiden.
Maar toen hij zich dat had voorgenomen, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit de heilige Geest."
Jozef respecteerde de maagdelijkheid van zijn vrouw, hetgeen voor hem als een grote opgaaf, maar ook als een grote zegen kan worden beschouwd.

Jezus werd geboren toen Maria 15 jaar oud was. Om op een dergelijke jonge leeftijd een kind te krijgen was niet vreemd in die tijd.
We kunnen daaruit dus afleiden, dat Maria 15 jaar voor Christus is geboren.

Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. (14) Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, (15) en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.

Jozef en Maria woonden in Nazareth, maar keizer Caesar Augustus vereiste dat alle mannen zich voor belastingdoeleinden in de woonplaats van een vroege voorvader zouden laten registreren. Omdat Jozef van koning David afstamde, moest hij voor de volkstelling naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen en zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.

 

De Heilige Jozef

Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders begonnen van angst te beven, maar de engel stelde hen gerust. "Wees niet bang", zei hij, "want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak."

Toen Jezus was geboren, waarschuwde een engel hen te vluchten, aangezien Herodes, die had gehoord dat er een nieuwe koning zou zijn geboren, van plan was alle mannelijke kinderen te laten ombrengen.Ze vluchtten naar Egypte en keerden later, toen Herodes stierf, terug naar hun huis in Bethlehem.

Over het leven van Jezus zal ik later een stuk schrijven.

Mede door haar verdriet over het sterven van haar zoon, is Maria niet oud geworden. Ze zou op 59-jarige leeftijd zijn gestorven.