Eisenberg (Oostenrijk)

1955 - 1982

De verschijningen in Eisenberg (Oostenrijk) vonden plaats tussen 13 oktober 1955 en 22 december 1982 aan Aloïsia Lex, moeder van 11 kinderen. Bij de drie landengrens van Hongarije, Slovenië en Oostenrijk ligt Eisenberg. Eisenberg behoort tot de parochie van St. Martin a/d Raab. Hier verschijnt de moeder Gods aan een boerenvrouw. Een engel heeft op bevel van God een Kruis van ongeveer een meter in de grond gegrift. Er is geen wetenschappelijke verklaring voor. Het is door vakmensen niet na te maken, noch te vernietigen. De boodschappen die moeder Lex krijgt, stemmen overeen met de waarschuwingen aan de mensheid en de steeds wederkerende vraag tot bekering, boete en gebed, vooral de rozenkrans.

Maria zegt: "...Alleen door het rozenkransgebed kan het geloof oprecht behouden blijven. Degenen, die dagelijks de rozenkrans bidden, bereiden Mij veel vreugde en troosten Mijn Onbevlekt Hart. Zij die het afwijzen bewijzen Mij bittere smart. Voor hen die Mij dagelijks terzijde staan met het rozenkransgebed, zal het loon in de hemel groot zijn. Door het dagelijkse rozenkransgebed wordt Mijn Onbevlekt Hart geëerd en getroost, omdat het verzoening bewerkt en boete is. Het huldigt de Heer. Het teken van het Heilige Kruis in het gras en de vele tekenen aan de hemel, die ook priesters meegemaakt hebben, moeten hen doen begrijpen, dat de hemel vermaant en waarschuwt. Ze moeten niet meer twijfelen aan de echtheid van Mijn verschijningen en boodschappen en het heilige kruis aan de hemel, omdat daardoor de waarheid en echtheid van het Teken van het heilige Kruis in het gras, dat door de hemel in de grond werd gedrukt, bevestigd wordt.

Wanneer men het verbijsterende Teken, dat door de hemel in de grond werd gedrukt en ook alle andere tekenen aan de hemel, in het water en de genezingen als tekenen van liefde en barmhartigheid en Heil niet erkent, zal het voor hen die niet geloven en het minachten, wanneer het - grote teken van het Heilige kruis aan de hemel - zal verschijnen, tot een teken van oordeel voor hen worden. Ik wens echter, dat door de erkenning en verheerlijking van het Teken van het Kruis in het gras, alsmede door gebed en boete, het teken van het Heilige kruis aan de hemel wanneer dit zal verschijningen, alle mensen ten goede mag zijn als teken van liefde, heil en zegen. Er is geen groter Teken dan het Kruis. Of zij willen de overwinning òf de nederlaag. De vorst der hel geeft het niet op. Wanneer hij nu verliest, dan heeft hij voor altijd verloren.; dat weet hij. Wanneer het grote Teken aan de hemel zal verschijnen, zal het de mensen als een zwaard door de ziel gaan. Aan de goeden zal het kracht en lafenis brengen en zij zullen door de barmhartigheid van God gesterkt en overschaduwd worden. Ik zal ze met Mijn mantel bedekken. De ongelovigen en spotters zal dit Kruis aan de Hemel als een zwaard doordringen en zij zullen in angst en schrik vertwijfeld vallen en velen zullen het niet overleven ...."

Ook over het geloof in het Allerheiligst Sacrament zijn hier zeer ernstige boodschappen gegeven: "...Jezus voelt zich nu net zo verlaten, vergeten en vernederd in het Tabernakel, als toen in Zijn doodsstrijd aan het Kruis te Golgota. Voor een tweede maal kan Hij de mensen, zoals toen, niet meer redden, omdat zij niet meer willen geloven, dat het HeiligeMisoffer het grote Verlossingswerk is, dat Hij bij de Heilige Mis Zich dagelijks opnieuw offert; dat Hij in het Allerheiligste vertegenwoordigd is. De moderne mens wil dit niet meer erkennen; daardoor gaan de genaden verloren .... daaronder lijdt Jezus zwaar in Zijn Heilig Sacrament".

De boodschap van 7 december 1971: "... de laatste genadetermijn loopt teneinde. Een verschrikkelijk strafgericht staat voor de deur; de wereld staat in het teken van een vreselijke atoomoorlog. Maar door gebed, offer en boete!!!kán het grootste gevaar nog afgewend worden ... Wanneer aan Mijn dringende oproepen tot gebed, boete, alsmede vele gebedsstormen geen gevolg wordt gegeven, kan het bloedvergieten van vele miljoenen mensen niet meer voorkomen worden. Op een dag kan het voor miljoenen mensen te laat zijn voor tijd en eeuwigheid en moet Ik met pijn aanzien, hoe vele miljoenen mensen voor eeuwig verloren gaan, omdat er niemand voor hen offert en bidt! Omdat al mijn boodschappen en verschijningen tot op heden niet erkend worden, wordt de poort van de Goddelijke Barmhartigheid en Liefde steeds weer dicht geslagen en de poort van de hel wijd opengezet".

De Moeder Gods had aan moeder Lex beloofd, dat Zij nog éénmaal zou verschijnen, alvorens het strafgericht zou losbreken. Op 22 december 1982 heeft deze laatste aankondiging plaats gehad. Moeder Lex vertelt: "Het was ongeveer 5 uur in de morgen van de 22e december. Ik lag wakker in bed. Plotseling zag ik in de donkere slaapkamer het Kruis in de grond oplichten. Er boven stond de Moeder Gods, gekleed als in Fatima. Eerst verstond ik niet wat de Moeder Gods zei. De kast en de muren waren verdwenen en ik keek als door een opening op het ongeveer 20 meter van het verwijderde Kruis in de grasbodem. Van daar naderde de Allerheiligste Maagd. Zij was zéér groot met een kroon op, die bijna tot de zoldering reikte. Zij bleef voor mijn bed staan en zei, mijn grote zenuwachtigheid met een milde blik tot bedaren brengend: "Wees maar niet bang! Ik ben gekomen om de belofte, die Ik je meer dan 20 jaar geleden gaf, gestand te doen. Nu is het de hoogste tijd. De wereld staat vóór de catastrofe. De wereldmachten bereiden zich ten oorlog voor als nooit tevoren. De grote overmacht van het goddeloos-wereld-communisme zal onverwachts over de nog vrije landen komen, want het communisme erkent geen grenzen. De grote wereldcatastrofe zal erop volgen. Ik zeg hetzelfde als eens in Fatima!" Een vreselijke angst vervulde mij vanwege het onvermogen, deze verschrikkelijke boodschap wereldkundig te maken, omdat ze overal op ongeloof zou stuiten.

Maria herhaalde Haar oproep van 7 december, om de boodschap zo spoedig mogelijk aan alle Bisschoppen en priesters bekend te maken en het is het allerlaatste sprankje hoop voor de wereld als Zij dan zegt: "Het strafgericht zou hoogstens nog afgewend en verzacht kunnen worden, als de Bisschoppen en priesters zich aan het hoofd van een gebedsstorm zouden stellen. Haast je! Dit moet zo spóedig mógelijk gebeuren! Alle boodschappen van moeder Lex eindigen met: "Geloofd zij Jezus Christus; Avé Maria in eeuwigheid!"

Over de echtheid van de verschijningen in Eisenberg heeft de RK-kerk een negatief besluit genomen.

Vereniging Pelgrims van het Heilige Kruis in het gras CH-9204
Andwil, Tél. **41 (0)71 385 43 33 oder (0)71 385 78 33