De 15 beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden

De zalige Alain de la Roche ontving deze beloften van de H. Maagd. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjesrozenkrans.

 1. Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.
 2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.
 3. De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.
 4. Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.
 5. De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.
 6. Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.
 7. Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.
 8. De trouwe rozenkransbidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.
 9. Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.
 10. Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.
 11. Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.
 12. Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkransbidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.
 13. Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.
 14. De rozenkransbidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.
 15. De rozenkransdevotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.