Aswoensdag

 

14 februari 2024

Deze dag valt elk jaar op een andere datum in het voorjaar. Zoals aan alle feesten een voorbereiding vooraf gaat, zo willen wij ons in deze komende veertigdagentijd voorbereiden op Pasen. Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen was (is) er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voeren moet komen en voor het altaar staand van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden: "Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren". De gewijde as wijst ons dus op onze aardse vergankeljkheid. Zij is ook teken van onze bereidheid onze levenswijze te veranderen, wetend dat God ook uit stof en as nieuw leven kan doen ontstaan.

Bekering begint met inkeer, met geloven in Gods woord die barmhartigheid wil in plaats van offerande. Willen wij het echte leven ontvangen, dan moeten wij wegen gaan van vergevingsgezindheid, van bekering en verzoening, van respect en zorg voor elkaar. Zoeken naar wegen van vrede en gerechtigheid, opdat ook wij met Pasen met de Heer kunnen opstaan tot een nieuw leven.

Veertig dagen lang krijg je de tijd om je te warmen aan het vuur van mijn hart, zegt God. Veertig dagen om een barmhartig mens te worden in wie Ik kan verrijzen en leven. Veertig dagen lang wil ik je uitnodigen om te groeien in liefde voor Mij en voor je medemensen. Ik neem je mee naar de woestijn, veertig dagen lang. Misschien zal het je zwaar vallen, zodat je begint te twijfelen. Vertrouw dan op Mij, ik wil met je meegaan doorheen het duister van de nacht naar het licht van Pasen.  

Gebeden van Aswoensdag

Keer terug naar Mij
'Kom', zegt U ons vandaag.
'Keer terug naar Mij, van ganser harte!
Je bent mijn volk, mijn kind,
maar soms ben je zo ver weg van huis.'
'Kom terug! Laat je niet
verwijderen van Mij.
Het maakt je niet gelukkig
Kom maar en wees niet bang,
Ik ben genadig, barmhartig en vol liefde.
Ik zal je dragen
opdat je de weg van de liefde kunt gaan.
Wij danken U, Vader van Liefde,
dat U ons kleine hart kent en bemint,
dat wij U mogen ontmoeten
in de binnenkamer van onze ziel
waar U ons omvormt
opdat ook wij zachtmoedig, barmhartig
en vol van liefde zouden zijn.
Amen.

God zelf zal erin voorzien
Geen brandoffers vraagt U van ons,
Heer God,
U wilt niet
dat wij ons pijnigen en dat opofferen
wat ons het kostbaarste is.
Die eis van U
is slechts geboren
uit onze gedachte
dat U een wrede God zou zijn
die de mens wil breken.
Verlos ons van zo 'n godsbeeld!
Het enige wat U wilt
is ons gelukkig maken!
Het enige wat U vraagt
is een berouwvol en vertrouwvol hart.
Dan zal U voorzien
in alles wat nodig is
om niet alleen hier en nu
maar ook later bij U
te delen
in al het goede van aarde en hemel.
Amen.

Levende God,
deze veertigdagentijd is ons gegeven
als een heilige tijd,
een tijd van omkeer en verandering.
Roep ons bijeen,
roep ons weg uit een oppervlakkig leven,
gericht op uiterlijkheden.
Zet ons op weg naar een andere wereld,
uw wereld,
waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,
maar bondgenoten
in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Amen.