Aartsengelen (Heilige)

  

 Feestdag Heilige Michael, Gabriel en Raphael: 29 september

Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Αρχάγγελος, Archángelos, "opperboodschapper". De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar (de naam van) God.

Geschiedenis van het concept

Tijdens en na de Babylonische ballingschap ontwikkelde het Judaïsme zich steeds meer naar monotheïsme. Hiermee werd de afstand tussen JHWH en de individuele mens steeds groter en ontstond de behoefte de krachten die zij in het leven ondervonden, op een andere wijze te personifiëren. Onder invloed van het Babylonische en vooral Perzische geloofssystemen ontwikkelde zich een uitgebreide angelologie, waarbij een steeds verder uitgewerkt systeem van hemelse functionarissen God assisteerden en klaarstonden om Zijn bevelen op te volgen. Langzamerhand ontwikkelde deze hemelse regering zich naar het patroon van een aardse regering, namelijk het indrukwekkende en goed georganiseerde Perzische hof. Uit de boeken die niet werden toegelaten tot de canonieke van de Hebreeuwse Bijbel, blijkt dat de Joden kennelijk geloofden in het bestaan van zeven aartsengelen (zie verderop). Deze zijn waarschijnlijk afgeleid van de Perzische zeven "amsjaspands" of "amesja spentas", de zeven goddelijke wezens die tot het gevolg van de hoogste god Ahoera Mazda behoorden of de Babylonische "ighigs" of "igigi", de zeven planetengeesten.

Aartsengelen bekend in Bijbel en Koran

Het woord "aartsengel" komt niet in de Hebreeuwse Bijbel voor, ook niet in de uitgebreidere Griekse versie, de Septuagint. In het Nieuwe Testament wordt het woord "aartsengel" twee maal gebruikt, in I Tessalonicenzen 4:16 en in Judas vers 9.
De Koran kent een aantal bijzondere engelen, die veelal als boodschapper fungeren. Sommige daarvan komen ook in de Bijbel voor. Ook in de islam worden engelen gezien als geschapen wezens en worden ze niet vereerd of aanbeden, omdat alleen God vereerd of aanbeden mag worden.

Michaël / Micha'il

In het oudtestamentische boek Daniël wordt aangekondigd dat Michaël Israël in de eindtijd zal bijstaan. In het boek Openbaring is hij de leider van de goddelijke heerscharen (legertroepen) die strijd voeren met Satan. Hij wordt vaak afgebeeld met een zwaard in de hand.

Binnen het Judaïsme wordt op basis van een lezing van Deuteronomium 32:8 soms aangenomen dat elk van de 70 in Genesis genoemde volken een "beschermengel" toegewezen kreeg, die de belangen van het toegewezen volk diende te verdedigen. Michaël zou de beschermengel van Israël zijn en daarmee buitengewoon belangrijk en machtig. Deze gedachte komt ook terug in Daniël 10:13 waar een engel tegen Daniël zegt: "Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot". De "vorst van het Perzische koninkrijk" duidt de beschermengel van Perzië aan en wordt in macht en kracht overschaduwd door Michaël, "een van de voornaamste vorsten".

In de islam is hij bekend als Mikal of Mika'il, en speelt hij eveneens een krijgshaftige rol; hij zou het opgenomen hebben tegen Satan. Mika'il gaat volgens de leer van de islam over de natuur.

Gabriël / Djibriel

Gabriël kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan, en later, aan Maria, de geboorte van Jezus Christus. Deze laatste aankondiging wordt ook wel de annunciatie genoemd. Maar ook in het Oude Testament komen we hem tegen in het boek Daniël, waar hij deze profeet openbaringen geeft over de eindtijd.

Hij is in de islam bekend als Djibriel, door wiens stem God zich aan Mohammed zou hebben geopenbaard. Djibriel begeleidde de profeet op zijn reis naar de hemel. Djibriel (of in de Turkse spelling: Cebrail) is de boodschapper tussen God en de profeten. Deze engel wordt in de islam als de belangrijkste van de Engelen beschouwd.

Rafaël

In het boek Tobit stelt Rafaël zich als volgt voor: "Ik ben Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.'" Vanwege zijn rol in dit boek is Rafaël de beschermheilige van de reizigers en staat hij ook als de genezer bekend. Voor protestanten is dit echter een apocrief boek.

In de islam staat deze engel bekend onder de naam Israfil. Volgens het islamitisch geloof zal deze engel voor de Dag des oordeels op zijn bazuin blazen om het sterven en de wederopstanding in te luiden.

Bron Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel