31 Cuda Jezusa

 

 1. Teściowa Piotra (Mt 8, 14-15; Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39)
 2. Trędowaty (Mt 8, 1-4; Mk 1, 40-45; Łk 5, 12-14)
 3. Dziesięciu trędowatych (Łk 17, 11-19)
 4. Kobieta z krwotokiem (Mt 9, 20-22; Mk 5, 25-34; Łk 8, 43-48)
 5. Sparaliżowany z Kafarnaum (Mt 9, 1-8; Mk 2, 1-12; Łk 5, 18-26)
 6. Sparaliżowany nad sadzawką (J 5, 1-9a)
 7. Człowiek z uschniętą ręką (Mt 12, 9-14; Mk 3, 1-6; Łk 6, 6-11)
 8. Pochylona kobieta (Łk 13, 10-17)
 9. Puchlina wodna (Łk 14, 1-6)
 10. Chłopiec z Kafarnaum (Mt 8, 5-13; Łk 7, 1-10; J 4, 46-54)
 11. Ucho Malchosa (Łk 22, 49-51)
 12. Głuchoniemy (Mk 7, 31-37)
 13. Ślepy z Betsaidy (Mk 8, 22-26)
 14. Ślepy od urodzenia (J 9, 1-7)
 15. Bartymeusz i dwaj ślepi (Mt 9, 27-31; 20, 29-34; Mk 10, 46-52; Łk 18, 35-43)
 16. Szalony w synagodze (Mk 1, 21-28; Łk 4, 33-37)
 17. Chłopiec z padaczką (Mt 17, 14-21; Mk 9, 14-29; Łk 9, 37-43)
 18. Głuchy opętany (Mt 9, 32-34; 12, 22-24; Łk 11, 14-16)
 19. Opętany z Gerazy (Mt 8, 28-34; Mk 5, 1-20; Łk 8, 26-39)
 20. Kananejka (Mt 15, 21-28; Mk 7, 24-30)
 21. Reakcje wrogów (Mt 12, 22-29; Mk 3, 22-27; Łk 11, 15-23)
 22. Uciszenie sztormu (Mt 8, 23-27; Mk 4, 35-41; Łk 8, 22-25)
 23. Chodzenie po wodzie (Mt 14, 22-33; Mk 6, 45-52; J 6, 16-21)
 24. Ryba i moneta (Mt 17, 24-27)
 25. Przemiana wody w wino (J 2, 1-11)
 26. Cudowny połów ryb (Łk 5, 1-11; J 21, 1-11)
 27. Rozmnożenie chleba i ryb (Mt 14, 13-21; Mk 6, 32-44; Łk 9, 10b-17; J 6, 1-15)
 28. Uschnięta figa (Mt 21, 18-20; Mk 11, 12-14. 20-21)
 29. Córka Jaira (Mt 9, 18-19. 23-26; Mk 5, 21-24. 35-43; Łk 8, 40-42. 49-56)
 30. Syn wdowy (Łk 7, 11-17)
 31. Wskrzeszenie Łazarza (J 11, 1-44)