Maria Tenhemelopneming

15 augustus

In de bijbel wordt over de dood van Maria met geen woord gerept. Maar er zijn ook nog de apocriefe boeken. Katholieken noemen deze de "deutero-kanonieke boeken". Er komen met betrekking tot het leven van Maria veel meer bijzonderheden in voor dan het in de bijbel opgenomen Nieuwe Testament.Joodse rabbijnen hebben omstreeks het jaar 100 een lijst samengesteld van de Heilige Schriften. Alleen de op die lijst voorkomende schriften zagen ze als goddelijk. Ze waren "kanon" de richtsnoer voor het geloof.

Maria is 59 jaar oud geworden.

De apostel Johannes werd, toen hij te Efese het heiligdom binnenging, aangesproken door Heilige Geest, die hem mededeelde, dat Maria stervende was en verzocht hem naar Bethlehem te gaan, waar Maria woonde. Tijdens de laatste uren van Maria gebeurden er veel wonderen, aldus de apostel Johannes: blinden ziende, doven horende, kreupelen wandelende, melaatsen gereinigd en door onreine geesten bezetenen genezen. Een ieder, die onder ziekte en zwakte gebukt ging en de buitenkant van de muur van het huis, waarin Maria lag, aanraakte en daarbij riep: "Heilige Maria, die heeft voortgebracht Christus onze God, erbarm u over ons!" werd meteen genezen.

Haar huis stond dus in Bethlehem. Zij is gestorven in haar woning te Bethlehem, maar niet begraven in Gethsémané en ook niet is Efese, zoals sommigen beweren.

Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen als Moeder van Gods Zoon, die in haar zondeloos lichaam het vlees had aangenomen. Omdat zij de erfzonde niet kende, was het passend dat Maria de gevolgen van de erfzonde niet moest ondergaan, onder andere de pijnlijke scheiding van ziel en lichaam bij de dood en de daaropvolgende ontbinding van het lichaam. Haar stoffelijk lichaam heeft de ontbinding niet gekend, evenmin als het lichaam van haar goddelijke Zoon. Bij haar “inslapen”, zoals de oosterse Kerk het noemt, werd haar stoffelijk lichaam ogenblikkelijk omgevormd in het verheerlijkte verrijzenislichaam, dat sindsdien door zovele zieners vooral de voorbije 150 jaar, werd gezien tijdens haar verschijningen. Maria heeft de lichamelijke dood met al haar leed niet ondergaan, wel is zij onder het kruis in haar hart gestorven met haar Zoon, als medeverlosseres. Een historisch bewijs voor het mysterie van haar tenhemelopneming is wel het feit dat er nooit sprake is geweest van een graf waarin haar lichaam begraven zou zijn geweest. De nieuwe Adam, Christus, en de nieuwe Eva, Maria, hebben door hun offer aan de mensheid de schoonheid en gaafheid van het lichaam teruggeschonken, dat tengevolge van de zondeval van de eerste Adam en Eva, moest sterven en ontbinden.

15 augustus wordt dan ook nog altijd gevierd als de feestdag "Maria ten Hemelopneming".Maria is dus net als Christus opgestaan uit den dood en levend ten Hemel opgenomen, alwaar zij als Koningin werd gekroond.

Gebed bij de feestdag Maria Tenhemelopneming

 

Midden in jouw dagelijkse activiteiten zei je onbevangen Ja aan het leven.
Een engel nodigde jou uit om met God op weg te gaan.
Je ging op pad om jouw verbijstering en geluk te delen met Elisabeth
Een ontmoeting waar niets moest maar boordevol leven.
Jouw zoon daagde jou meerdere malen uit

Je kreeg de tijd niet om Hem te laten geboren worden op een comfortabele plaats.
Je verloor Hem in de menigte en vond hem pas uren later terug in de tempel
Hij was meer dan bijzonder
Toen je samen met Hem op een bruiloft was
gaf je Hem het gezag dat Hij nodig had
En liet je Hem los om te gaan op ongebaande wegen.

Je bleef Hem echter nabij, Hij en zijn vrienden konden op jou rekenen
Je kende angst, verdriet, vreugde. Jouw moederhart werd beproefd.
Zeker en vast het moment dat Hij bewust onderweg was naar zijn dood.
Je liet Hem niet los, wat ging er op dat moment in jou om?
Hoe kon je zover met Hem meegaan?

Er is een diepe, menselijk niet te omvatten, kracht in jou die enkel moeders kennen.
Maria je was een vrouw die volop JA zei aan het leven
Net daarom ben je troost en toeverlaat voor velen
En
Verwijs je naar de kracht van het leven die een moeder in zich draagt.
Amen.