Maria, moeder van God


De naam 'Maria'

De naam 'Maria' is afgeleid van het Aramese 'Maryam'. De oorsprong van die naam is onduidelijk. 'Maryam' betekent wellicht: 'gewenst kind', 'bitter', 'rebels', of 'sterke wateren'. Als de naam afgeleid zou zijn van een Egyptisch woord, dan kan het 'geliefde' of 'liefde' betekenen. In het Oude Testament komt de naam voor als 'Mirjam'.

Wie is Maria?
Maria is allereerst de Moeder van Jezus. Ze heeft heel veel namen gekregen, maar boven alles was zij Jezus’ Moeder. Zij was door God uitgekozen om Jezus in haar schoot te dragen voor negen maanden en Hem daarna op de wereld te zetten.

Maagd en toch zwanger

Wat ons daarover bekend is, begint bij haar ontmoeting met de engel Gabriël, die haar vertelt dat ze zwanger zal worden van een zoon, die ze de naam Jezus zal geven. Verder zegt Gabriël onder andere dat deze Jezus de Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden en dat Hij als koning over Israël zal heersen tot in eeuwigheid. Maria, die maagd is, vraagt zich af hoe dat mogelijk is, waarna Gabriël vertelt dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd wordt. Uiteraard is Maria overspoeld door gedachten en emoties. Toch antwoordt zij de engel de later bekend geworden woorden: “mij geschiede naar uw woord”. We lezen dit in de Bijbel, in Lukas 1:26-38. Later, tijdens en vlak na de geboorte van Jezus, hoorde Maria nog veel meer bijzondere woorden over haar zoon Jezus, onder andere van eenvoudige herders: “Vandaag is in de stad van David (Bethlehem) voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer” en ze ziet voorname buitenlanders voor Jezus knielen en Hem kostbare geschenken aanbieden.

Het bijzondere van Maria is dat ze al deze gebeurtenissen in geloof aanvaardt en ook dat ze onder dit alles een nederige, dienende vrouw is gebleven. In Lukas 2:19 lezen we dat ze al deze woorden in haar hart bewaarde en er over bleef nadenken. Wat zal er door haar zijn heen gegaan toen ze haar zoon aan het kruis zag sterven en Hij haar verbond in een nieuwe moeder-zoon relatie, aan Johannes zijn geliefde leerling (Johannes 19:25, 26). Na het heengaan van Jezus werd Maria een van de steunpilaren in de nieuwe kerk, die gevormd werd door de volgelingen van Jezus (Handelingen 1:14).

Meerdere Maria’s

In de Bijbel lezen we behalve over Maria van Nazareth, over meerdere Maria’s, wat soms verwarrend is. De bekendste Maria’s zijn:
Maria van Magdalena, de bekendste vrouwelijke volgeling van Jezus, die Hem en Zijn leerlingen uit eigen middelen ondersteunde en die getuige was van de belangrijkste momenten in Jezus’ leven.
Maria, de vrouw of dochter van Klopas, die samen met twee andere Maria’s (de moeder van Jezus en Maria van Magdalena) bij het kruis van Jezus stond.

Maria in latere tijden

In de loop van de eeuwen heeft Maria onder grote groepen gelovigen, waaronder de katholieke en de orthodoxe kerk, een belangrijke plaats ingenomen. Dit is met name het gevolg van de vele verschijningen van Maria volgens sommige gelovigen. En omdat Maria verscheen aan kinderen en aan eenvoudige mensen, kwam zij dicht bij de mensen te staan. De bekendste verschijningen vonden plaats in het Franse Lourdes en in het Portugese Fatima. Beide plaatsen zijn bekende en veelbezochte bedevaartsoorden geworden, waarvan er nog heel wat meer zijn. Ieder jaar wordt, veel van wat Maria heeft gedaan, te harer ere herdacht. Dit gaat gepaard met processies en ware volksfeesten. Hoewel Jezus volgens de Bijbel de enige middelaar is tussen God en mensen, wordt Maria door zeer velen, als zodanig aangeroepen. Voor kunstenaars is Maria een enorme bron van inspiratie geweest, gezien de vele beelden en schilderijen die van haar zijn gemaakt en de vele liederen die over haar zijn geschreven.