Heilige Filomena

Maagd en Martelares

Feestdag: 10 en 11 augustus

De heilige Philomena, de Wonderdoenster van de 19de eeuw, (288 - Rome, 302) zou als martelares gestorven zijn op 14-jarige leeftijd.

Een bijzonder graf

In de 18e en 19e eeuw werd er actief gezocht naar graven van onbekende christelijke martelaren in de Romeinse katakomben. In 1802 deed men in de katakomben van de H. Priscilla in Rome een bijzondere ontdekking. Een medewerker van de opgravingen vond een loculus, een grafnis, afgedicht met drie gebakken tegels met daarop het opschrift LUMENA PAXTE CUM FI. De volgorde van de tegels was duidelijk verkeerd. De juiste tekst luidt PAX TECUM FILUMENA, Vrede zij met jou, Filumena. Rond de naam waren ankers, een speer, pijlen en palmtakken afgebeeld. Die laatsten wijzen op een martelaar, en volgens de toen geldende regels werd om die reden de opgraving stilgelegd, en werd de custos reliquiarum, de bewaarder van de relieken van het vicariaat van Rome, gewaarschuwd. Dat was in die tijd een zekere monseigneur Ponzetti. De volgende dag werd de loculus geopend door de opzichter van de opgravingen, en werd er het gebeente van een jong meisje aangetroffen, en daarnaast een glazen flesje met (waarschijnlijk) bloed. Het was in die tijd gebruikelijk dergelijke gebeenten van onbekende Romeinse martelaren te bergen en in kerken ter verering onder een altaar te leggen. Ook werden dergelijke gebeenten dikwijls ten geschenke gegeven aan kerken in het buitenland. Veel van die zogenaamde 'katakombenheiligen' zijn nu nog terug te vinden in vooral barokke kerken in midden-Europa. Het gebeente van Filumena werd naar Mugnano del Cardinale in de buurt van Napels overgebracht en er werden haar talrijke mirakels toegeschreven, zoals genezingen van kanker en van de meest verscheidene wonden. Zo kon het gebeuren dat deze martelares - van wie verder helemaal niets bekend was - een zeer populaire heilige werd (denk alleen al aan de duizenden meisjes die naar haar werden vernoemd.) Vooral in Frankrijk, Amerika en Zuid-Italië werd zij een echte volksheilige. Haar verering kreeg helemaal een enorme duw in de rug toen de populaire heilige Pastoor van Ars haar verering actief bevorderde en verschillende wonderen toeschreef aan haar voorspraak.

Controverse

Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er twijfel over de authenticiteit van het gevonden gebeente. Ging het hier wel om een martelares? Dateerde het gebeente misschien niet van na de christenvervolgingen? Waarom waren de tegels die de loculus afdekten in de verkeerde volgorde ingemetseld? Bevatte het gevonden flesje nu bloed of parfum? Deze vragen, voor het eerst gesteld door Orazio Marucchi, lokten een controverse uit die tot op de dag van vandaag voortduurt. voor- en tegenstanders van de cultus gaan soms bijzonder fel tegen elkaar te keer, maar tot nu toe zijn er geen doorslaggevende bewijzen gevonden, noch voor het ene, noch voor het andere standpunt.

Verwarring over afschaffing cultus

In 1961 werd, bij een aanpassing van de Calendarium Romanum, besloten om het feest van de heilige Filomena van alle kalenders af te voeren.[1] Dit was een zeldzaam streng besluit, maar het valt wel te verklaren uit de tijdsgeest die in die dagen heerste. De kerkelijke overheid schurkte zo dicht mogelijk tegen de vooruitgangsgedachte aan, en voelde zich in verlegenheid gebracht door een in haar ogen obscure heilige. Dit besluit betekende echter niet dat de devotie verboden of afgeschaft werd: er was immers geenszins bewezen dat het gevonden gebeente niet van een heilige martelares was geweest. Alleen de eigen liturgische viering van de heilige Philomena werd onmogelijk gemaakt. Die was trouwens altijd al beperkt geweest tot een klein aantal plaatsen en bisdommen. Haar heiligdom bleef dan ook gewoon open, en bovendien onverminderd populair.

Tegenwoordig

In Zuid-Italië wordt Filomena nog even druk vereerd als altijd. Rond haar feestdag, op 11 augustus, zijn er in Mugnano del Cardinale grote volksfeesten, waarbij de straten voor de processie versierd worden met honderden verlichte erebogen. Verder is Filomena ook in Frankrijk en vooral in Noord-Amerika nog altijd een populaire volksheilige.

Zij wordt vereerd als patroonheilige van toekomstige moeders, gefolterden en gevangenen.

 

Litanie van de Heilige Filomena
(door St. Jean Marie Baptiste de Vianney - Pastoor van Ars)

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, Koningin der Maagden, bid voor ons.
Heilige Filomena, vervuld van genade vanaf de geboorte,
Heilige Filomena, voorbeeld van de maagden,
Heilige Filomena, tempel van de volmaakte nederigheid,
Heilige Filomena, slachtoffer van de liefde tot Christus,
Heilige Filomena, voorbeeld van kracht en volharding,
Heilige Filomena, onoverwinnelijke beoefenaarster van de kuisheid,
Heilige Filomena, spiegel van heldhaftige deugden,
Heilige Filomena, standvastig en onversaagd onder uw marteling,
Heilige Filomena, gegeseld zoals Uw goddelijke Bruidegom,
Heilige Filomena, met pijlen doorboord,
Heilige Filomena, in ketenen getroost door de Moeder van God,
Heilige Filomena, wonderbaarlijk genezen in gevangenschap,
Heilige Filomena, door engelen bijgestaan tijdens de martelingen,
Heilige Filomena, die vernederingen en dood verkozen hebt boven de praal van een troon,
Heilige Filomena, die de getuigen van uw martelaarschap bekeerde,
Heilige Filomena, die de razernij van uw beulen deed bedaren,
Heilige Filomena, beschermheilige van de onschuldigen,
Heilige Filomena, beschermheilige van de jeugd,
Heilige Filomena, toevlucht van de ongelukkigen,
Heilige Filomena, genezing van de zieken en de zwakken,
Heilige Filomena, nieuw licht van de Strijdende Kerk,
Heilige Filomena, die het ongeloof van onze tijd bestrijdt,
Heilige Filomena, die het geloof en de moed van trouwe mensen doet herleven,
Heilige Filomena, wier naam glorievol is in de Hemel en gevreesd in de hel,
Heilige Filomena, roemrijk door de grootste wonderen,
Heilige Filomena, machtig met God,
Heilige Filomena, die heerst in glorie,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, H. Filomena!
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Wij smeken U Heer, schenk vergiffenis van onze zonden, door de voorspraak van de Heilige Filomena, maagd en martelares, die U door haar verheven kuisheid en de beoefening van alle deugden zeer behaagd hebt.
Amen.

Bron: Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filomena