De 35 wonderen van Jezus
met Bijbelreferenties


 

Jezus

 1.  bevrijdde een man in de synagoge van demonische geesten (Marcus 1:21-28;  Lucas 4:31-37)

 2.  bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8:18-27; Lucas 8:22-25)
 3.  vulde de eerste twee netten met vis en de roeping van Zijn eerste vier discipelen (Lucas 5:1-11)
 4. deed de dochter van Jaïrus opstaan uit de dood (Marcus 5:21-43) 
 5.  dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Matteüs 17:14-21; Lucas (9:37-42)

 6.  dreef een geest uit bij een bezetene (Matteüs 9:32-34)

 7.  dreef een demon uit die niet kon spreken (Lucas 11:14-26; Matteüs 12:22-32; Marcus 3:22-30)

 8.  vulde een tweede net met vissen aan de rechterzijde van het schip (Johannes 21:1-12)

 9.  genas de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52)

 10.  genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)

 11.  genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Matteüs 8:5-13)

 12.  genas de man bij Betzata (Johannes 5:1-15)

 13.  genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39; Matteüs 8:14-15)

 14.  genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)

 15.  genas een doofstomme man (Marcus 7:31-37)

 16.  genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen (Marcus 5:1-20; Matteüs 8:28; Lucas 8:26)

 17.  genas een man die blind geboren was (Johannes 9:1-41)

 18.  genas een man met een verschrompelde hand (Lucas 6:6-11; Matteüs 12:9-13; Marcus 3:1-5)

 19.  genas een man met waterzucht (of oedeem) (Lucas 14:1-6)

 20.  genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Matteüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)

 21.  genas een vrouw die al 18 jaar lang krom liep (Lucas 13:10-17)

 22.  genas een vrouw, die reeds 12 jaar lang vloeide (Marcus 5:25-34; Matteüs 9:18-26; Lucas 8:40-56)

 23.  genas het oor van Malchus (Lucas 22:49-51)

 24.  genas twee blinde mannen (Matteüs 9:27-31)

 25.  haalde een munt uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27)

 26.  wekte Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-46)

 27.  zuiverde een melaatse (Marcus 1:40-45; Matteüs 8:1-4)

 28.  zuiverde tien melaatsen (Lucas 17:11-19)

 29.  liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)

 30.  veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)

 31.  geneest de bezeten dochter van een Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)

 32.  vervloekte de vijgenboom (Marcus 11:12-26)

 33.  voedde 5,000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)

 34.  voedde meer dan 4,000 mensen (Marcus 8:1-10; Matteüs 15:32)

 35.  wekte de zoon van de weduwe op uit de dood (Lucas 7:11-16)


 


- Stichting Marypages -


De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.


Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

  

 

 

 

 

Visitors: