Medjugorje, 36 jaar Verschijningen

vanaf 24 juni 1981 tot 2017

Koningin van de Vrede
 

In het hartje van Herzegovina in ex-Joegoslavië ligt een Kroatisch dorp van duizend inwoners, genesteld aan de voet van twee heuvels, de Krizevac en de Podbrdo. Hieraan dankt het dorp zijn naam, want Medjugorje betekent "tussen de bergen".  Hier in Medjugorje verschijnt Maria vanaf 24 juni 1981 als "Koningin van de Vrede" aan vier meisjes en twee jongens, t.w. Maria Pavlovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Invanka Invankovic, Ivan Dragicevic en Jakov Colo.

De verschijningen begonnen op de Berg Cicica, daarna op de Berg Krizevac (kruis), ook in de huizen van de kinderen, in de kerk, in de kapel enz.
Het is de grootste en dringendste oproep tot BEKERING tot nu toe ooit gehoord. Dit zouden ook de laatste verschijningen van Maria zijn voor de grote catastrofe. Daarom: BEKERING  -  BEKERING  -  BEKERING voor het te laat is. Om de bekering van allen te verkrijgen, beveelt Maria gebed, boete en vooral ook vasten aan op water en brood. Allen moeten zich bekeren en de priesters moet de mensen ermee helpen. Men moet zich bekeren en verder leven in een totale overgave aan God, zonder paniek, zonder angst, maar steeds bereid om ieder ogenblik, ja ook heel plotseling, te kunnen sterven. Deze boodschap moet zoveel mogelijk verbreid worden, want ze is voor de gehele wereld.

Maria heeft de kinderen geheimen toevertrouwd, die ze nog aan niemand bekend mogen maken. De H. Maagd zal zelf aangeven, wanneer zij het aan een zelf gekozen priester mogen vertellen. In de loop der tijden kregen zij 10 geheimen, waarvan de inhoud ernstig tot zéér ernstig is. Toen de oudste als eerste het 8e geheim ontving, dat het ergste was van de tot dan toe ontvangen geheimen, bleef zij de H. Maagd telkens vragen om hiervoor bij God toch een vermindering van deze straf te bewerken. Tenslotte werd haar toegezegd, dat wanneer zij veel mensen tot gebed hiervoor zou kunnen winnen, dit mogelijk zou zijn. In Sarajevo gelukte het haar veel gelovigen bijeen te brengen, om tot dit doel te bidden. Zij kreeg hier later een bevestiging over. Het 9e en 10e geheim waren beide nog verschrikkelijker en zonder hoop op verzachting, omdat zoveel mensen goddeloos leven zonder zich te willen bekeren.

Op 8 december 1981 verwachtten de kinderen de H. Maagd vol vreugde, doch Zij verscheen zeer ernstig, knielde neer voor het grote betonnen Kruis en bad met uitgestrekte armen: "Mijn innig geliefde Zoon, Ik smeek Je, vergeef de wereld de zware zonden, waarmee ze Je beledigen". Zij bad langere tijd en zei dan tot de kinderen, dat Zij iedere dag voor dit Kruis tot Haar Zoon bad, dat Hij de wereld de zonden zou vergeven. Ook zei Zij: "Het is Mij niet teveel om voor jullie te lijden, ja ik zál voor jullie lijden, maar Ik smeek jullie, bekeer je! Ik zal Mijn Zoon smeken jullie niet te straffen, maar BEKEER JE! Dit is het woord, dat Ik tot de gehele wereld zou willen zeggen BEKERING! Ik zeg het jullie en jullie moeten het aan állen zeggen". "Dit is de tijd, waarin het aan de duivel is toegestaan met volle macht en kracht te werken. Deze tijd is "de tijd van de duivel" - de tragedie is, dat hij zijn intrek neemt in de mensen, hen in bezit neemt, hen vreselijk kwelt en het hun lastig maakt en hierdoor ook de omgeving van de mensen. Slechts door gebed, boete en vasten kan men de duivel weerstand bieden".

De verschijningen van de Heilige Maagd tegenwoordig:

Volgens de getuigenissen van de 6 jonge zieners verschijnt de heilige Maagd sedert 24 juni 1981 dagelijks. Bij de eerste verschijningen waren de zieners erg geschrokken en namen zij de benen. De volgende dag, op 25 juni, beantwoordden zij de roep van de heilige Maagd en beklommen zij de Berg der Verschijningen, waar zij voor het eerst met haar hebben gebeden en gesproken. Op die dag wordt derhalve de verjaardag gevierd van de verschijningen van de Koningin van de Vrede, zoals zij zichzelf hier heeft genoemd.

De Zieners:

Ivan Dragicevic    Marija Pavlovic    Mirjana Dragicevic Vicka Ivankovic

                        

§         Ivanka Ivankovic - Elez, geboren in 1966, had dagelijks verschijningen tot 7 mei 1985, toen de Moeder Gods haar het tiende en laatste geheim toevertrouwde en haar zei dat zij voor de rest van haar leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk op 25 juni, de verjaardag van de eerste verschijning.

§         Mirjana Dragicevic - Soldo, geboren in 1965, had dagelijks verschijningen tot 25 december 1982. Toen heeft de Moeder Gods haar het tiende en laatste geheim toevertrouwd en gezegd dat ook zij voor de rest van haar leven één maal per jaar een verschijning zou krijgen, namelijk op 18 maart, haar verjaardag. Sedert 2 augustus 1987 hoort zij de 2de dag van elke maand de stem van de Heilige Maagd, soms ziet zij haar ook en bidt zij met haar voor de ongelovigen, die Gods liefde nog niet hebben herkend.

§         Vicka Ivankovic, geboren in 1964. Zij krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen.

§         Maria Pavlovic - Lunetti, geboren in 1965. Zij krijgt nog steeds dagelijkse verschijningen. Haar geeft de Heilige Maagd op de 25ste van elke maand een boodschap voor de parochie en de wereld.

§         Ivan Dragicevic, geboren in 1965. Krijgt nog dagelijks verschijningen.

§         Jakov Colo, geboren in 1971. Krijgt nog dagelijks verschijningen.

 

Recentste Boodschap van Maria, Koningin van de Vrede aan Marija Pavlovic-Lunetti voor de hele wereld

- 25 november 2017 -"Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie op tot gebed. Bid en zoek de vrede, lieve kinderen. Hij die hier op aarde kwam om jullie deze vrede te geven, ongeacht wie je bent of wat je bent, Hij, mijn Zoon, jullie Broeder, roept jullie door Mij op tot bekering, want zonder God hebben jullie geen toekomst of eeuwig leven. Daarom, geloof en bid en leef in genade en in de verwachting van jullie persoonlijke ontmoeting met Hem. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

 

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

- 2 december 2017 -"Lieve kinderen, Ik richt Mij tot jullie als jullie Moeder, de Moeder van de rechtvaardige, de Moeder van al wie liefheeft en lijdt, de Moeder van al wie heilig is. Mijn kinderen, jullie kunnen ook heilig worden, dat hangt van jullie zelf af. Wie heilig is, zijn diegenen die onmetelijk van de Hemelse Vader houden, diegenen die Hem beminnen boven alles. Daarom, mijn kinderen, span je in om steeds beter te worden. Als je streeft naar goedheid kan je heilig worden, ook al denk je dat niet van jezelf. Als je denkt goed te zijn ben je niet nederig, en arrogantie verwijdert je van heiligheid. In deze vredeloze wereld vol gevaar moeten jullie handen, apostelen van mijn liefde, uitgestoken zijn voor gebed en genade.
En geef Mij, mijn kinderen, het geschenk van de Rozenkrans, de rozen waarvan ik zo veel houd. Mijn rozen zijn jullie gebeden, uitgesproken met het hart en niet enkel gereciteerd met de lippen. Mijn rozen zijn jullie daden van gebed, geloof en liefde. Toen mijn Zoon klein was, zei Hij me dat mijn kinderen talrijk zouden zijn en dat ze Me vele rozen zouden brengen. Ik begreep Hem niet. Nu weet Ik dat jullie die kinderen zijn die Mij rozen brengen wanneer jullie, boven alles, mijn Zoon beminnen, wanneer jullie bidden met het hart, wanneer jullie de armsten helpen. Dat zijn mijn rozen. Dat is het geloof waardoor alles in het leven met liefde wordt gedaan, dat geen arrogantie kent en altijd klaarstaat om te vergeven, nooit oordelend, altijd strevend om elkaars broeder te verstaan.
Daarom, apostelen van mijn liefde, bid voor hen die niet weten hoe te beminnen, voor hen die niet van je houden, voor wie jou kwaad heeft gedaan, voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Mijn kinderen, Ik vraag jullie dit want -denk eraan- bidden betekent beminnen en vergeving schenken. Dankjewel."

 


Geen Kerkelijke goedkeuring

Er is geen definitieve kerkelijke uitspraak over Medjugorje. De bisschop van Mostar, mgr. Zanic, concludeerde in 1986 dat het vaststaat dat er geen bovennatuurlijk karakter van de verschijningen is: constat non de supernaturalitate. Paus Johannes Paulus II nam daarop het oordeel uit handen van mgr. Zanic en legde het één niveau hoger in de handen van de toenmalige joegoslavische bisschoppenconferentie. Deze concludeerde in 1991 in de verklaring van Zadar dat het niet vaststaat dat er een bovennatuurlijk karakter van de verschijningen is: non constat de supernaturalitate. Zij verklaarde tevens dat Medjugorje een plaats is van gebed en dat private bedevaarten zijn toegestaan. Dit is het oordeel tot op de dag van vandaag. In juni 2006, met de 25e verjaardag van de verschijningen, verklaarde de bosnische kardinaal, Vinco Puljic, dat de Congregatie voor de Geloofsleer een nieuwe commissie benoemt om Medjugorje te onderzoeken. Hij verklaart dat iemand van het Vaticaan er in zal plaatsnemen en dat men af wil van de richtlijn dat er vanuit de kerk geen bedevaarten naar Medjugorje georganiseerd mogen worden, alleen private bedevaarten.

Laatste Nieuws

Pewsitter.com

St. Jacobuskerk in Medjugorje April 10, 2008 - In Europa berichtte de pers onlangs dat de kwestie van Medjugorje -- het befaamde verschijningsoord in Bosnië-Herzegowina -- rechtstreeks in handen van het Vaticaan gekomen is.
De verschijningen zullen niet geaccepteerd of verworpen worden door lokale of regionale functionarissen van de Kerk totdat hen opdracht gegeven wordt hoe en wanneer zo te doen door Rome, berichten functionarissen nu -- in een van de grotere ontwikkeling in dit geval sinds het begin van de verschijningen. "Ik kan het bevestigen," verklaart monseigneur Mato Zovkic, vicaris-generaal van het aartsbisdom Sarajevo.

17 maart 2010 - RKK-Nieuws:

Paus Benedictus XVI stelt onderzoekscommissie Medjugorje in

Het Vaticaan is begonnen met een formeel onderzoek naar de vermeende verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Medjugorje, Bosnië-Herzegovina. Dat heeft de Vaticaanse perdienst vandaag laten weten.
Het onderzoek zal worden verricht door een internationale commissie van kardinalen, bisschoppen, theologen en andere experts. Commissievoorzitter is de Italiaanse kardinaal Camillo Ruini. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de Congregatie voor de Geloofsleer. Sinds 1981 hebben al dertig miljoen pelgrims Medjugorje bezocht.

De internationale onderzoekscommissie naar de verschijningen in Medjugorje is op 26 maart een eerste keer bijeen geweest.

 

 

 

Zie ook:

http://www.bedevaart.net/multimedia.html - Deze homepage brengt rechtstreeks livebeelden uit de kerk.

http://www.bedevaart.net/

 

- Stichting Marypages -

 

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x per jaar de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

 

Visitors: