Maria-Visitatie
(Maria ontmoet Elisabet)

31 mei

 

Maria-Boodschap 4 april 2016:

In de bijbel staat: “God zond de engel Gabriel naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, naar een maagd verloofd met een man uit het huis van David, Jozef geheten, en deze maagd heette Maria”.

De Engel sprak tot haar:

“Wees gegroet Maria vol van Genade, de heer is met u"
 

Door het zien van de engel en door diens woorden was zij ontsteld. En zij vroeg zich af wat deze begroeting kon betekenen? Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, zie gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven, Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Maria sprak:

"Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord"

(Lucas 1,26-38). , dat beschreven wordt in het Evangelie naar Lucas (1, 39-56)

Toen Maria, bij de aankondiging van Christus’ menswording, van de Engel vernam dat haar nicht een zoon had ontvangen en in haar zesde maand was.

2

Maria-Visitatie of Maria-Middelares is een katholieke feestdag die gevierd wordt op 31 mei. Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabet.

Maria ging met spoed op weg naar Elisabet en bleef ongeveer drie maanden bij haar.

Dit alles herdenken wij niet alleen, als voorspel van Jezus’ geboorte, in de week vůůr Kerstmis. Maar wij vieren het ook op feestelijke wijze binnen de tijd van drie maanden tussen de hoogfeesten van Maria Boodschap (25 maart) en de Geboorte van Johannes de Doper (24 juni). Op deze laatste dag van de meimaand gedenken wij niet uitsluitend Maria’s liefdevolle bezorgdheid, maar vooral haar vreugde om het wondervolle dat God in haar heeft verricht (Magnificat) en dat door Elisabet wordt erkend met de woorden:

"De meest gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot!"

"Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan."
Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer".  Zie hieronder Haar Lofzang:

3

Magnificat (Lofzang van Maria)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar IsraŽl aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Amen

 

Prayer

Father in heaven, by whose grace the virgin mother of your incarnate Son was blessed in bearing him, but still more blessed in keeping your word: Grant us who honor the exaltation of her lowliness to follow the example of her devotion to your will; through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.
Amen.

by James Kiefer
 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

Visitors: